Search form

Hebreos 10

Diosun Moisés jawen jancha yununidan, ana jawen jatu pewatidubumakiaki, na janchadan

1Janua Diosun jatu yubani Moisin jatu yusinpauni jawen yubati bena jaska jawen besu taxnimaxanai jawen bemakia unanmati besti iniki, jaskaida mawaida kushipa ja kayabimadan. Jaskaken Diosun jancha Moisin yusiniwenan, tsuabuda dasibi pepatidumawen taea badi tibi jabias daya chaxuwan bene inun ina awa bene tesenxun kuakin keyuxunpakebiakin Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibu binuatun nukunabun jatun shinan jatu betsa wamakin dasibi jatu pewakin keyuxuntidubuma ikubidanibuki. 2Chanima Diosun jancha kushipa jayatun jatun chakabu ma pewaken jabun shinan ibubis ma pe mekinan, ja yuinaka menukin Dios inankubainaibudan, jenekeanibuki. 3Badi tibi chaxuwan inun ina awa tesenxun jatu kuaxunkin Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibu binuatun jatun chakabu ana jatu shinanmakubainmiski. 4Jakia yuinaka mawa jimiwen jatun shinan chakabu pewakin jatu buaxuntidubumaki.

Jesucristo mawakin Dios nuku ma daewaxunikiaki, na janchadan

5Jaskaken Jesucristo mai anu dami taxnimaxun yudabu yusinkin taewakatsi jawen Epa Dios yuikin:

“Epaan, yuinaka inun xachi bimi dudu kuaibu besti

min ana bechipaiamaki.

Jaskaken min shinanwen en akubainxanun

juni kuin yuda min ea inaniki.

6Ja inun, jatun chakabu buakatsi ikin inankuin buxun

jatun chakabu buaxunkin jatu kuaxunaibu

min ana jaska bechipaiamaki.

7Jaskaken eska unantan jaska ekidi kenenibudan,

min shinanen besti anun ika en ma taxniaki”,

aniki. 8Ja dukunan, Diosun Moisés jatu yusinmani keska abiakin kaneaibuwen taexun Diosun jatun inankuin inun jatun chakabu buaxunkin jatu menu keyuxunbiakubainaibun Diosun ana bechipaiama inun benimama ikunkainaya 9Jesús juxun yuikin: “Jaska min shinanen besti anun ika en ma taxniaki”, ikin jawen Dios daewati xeni jawama wakin keyutan jawen Dios daewati bena jamebi jawen jiweawen nuku bena waxuniki. 10Janua Diosun shinan besti chibain bestiwai jawen yuda Dios inain nuku mawaxuntan ana besteniki, ana betsatian mawatimaidan. Jaska wakin Jesucriston Diosunabu nuku wakin ma nuku medibi waniki.

11Jaska inun, jatun chakabu jatu buaxunun, iwanan, inankuin betsa betsapa Dios inankin jabias bestikima yuinaka kuai bikamisbuki, jaskawen jatun chakabu tede akin keyutidubumabia Dioski nukuti Templo jemaintin anu dayakin badi tibi nukunabu Diosbe janchaxunikabun jabiawens daewati wakubainmisbuki. 12Jamen Jesucristo ikidan, jabun nun ikunwanxanaibu nukun chakabu nuku buaxunun ika besti ja bestiwai cruzkia nuku mawaxuntan ana ipatimai bestentan jawen Ibu Diosun yusiudi januxun betsabu binuan besti natian ma tsauaki, janua nuku janchaxunkunkainxanaidan. 13Jadixun tsuabunda Cristo danain jaki sinataibu Diosun jatu maemamakin jawauma jatu waxanai manayui Jesucristo tsauaki. 14Jesucriston jawen jiwea besti wakin Dios inankin ma dasibi pejaidawai mawaniwen taea tsuabuda Diosun ma jatu pewani ma medibi jiwexunkanikiki. 15Diosun Yushin Pepatun betsa watimawakin jawen yuixunika Jeremías yuikin yubai:

16“En Yavé Diosun jatu yuikin:

‘Janu jatiada Israelbukidi en ana jatukidi yubakaidan,

eska en ixanaii.

Jatiada jaska en jatube yubakai benaidan,

ana bemakis en jancha en jatu yunuamaki.

Janua janu jatuki dasikatsi jatun buxka anu en jancha mistukin

jatun juinti bena watan en jancha en jatuki kenea keska waxanaii’ ”,

iwanan, ana ja janchakidi yuikin:

17“Jatun chakabu jatu buaxuntan

en ana jaska jatukidi shinanma ikunkainxanaii”,

Yavé Diosun ea washinaki, aka Jeremíasin ninkatan nuku kenexuniki.

18Ma nukun chakabu pewatan nuku buaxuniken ana tsuan jatun chakabu buanun ixun yuinaka ana tesenxun jau ana jamen yuinaka kuayamakubainunbunwen.

Dios yubakaniki jaki dasi kakatsi chintuntimakiaki, na janchadan

19En betsabu inun en puibuun, jaskawen taea Jesucristo nuku mawaxunkin jawen jimi jabawaniwen taeadan, natian jawa dateama Diosbe janchanun ika jawen dintu medibi anu jikiai keskatan nun jaki ma kematidubuki. 20Ja medibi dintu anu janu besti wai jawenabu Diosbe janchaxunika besti jikibiakubainmisbun eskatian Jesúsun ja tadiwen bepunibu keska nuku bepenxunkinan, jawen yudawen mawakin ja medibi dintu bepunibu bepean keska waniki, jawen taea ja bai bena chibankin jawen kai nun Diosbe janchakubainxanunbun nuku axunkinan. 21Natianan, nukun Diosbe nuku janchaxunika kayabi Dios bebun ma niaki. 22Jaskawen taea nukudi Diosbe janchanun ika nukun shinan chakabun nuku mekemis ana mekemama unpaxwen chuki keskatan nuku juinti xunpintan chanima kayabi ikun kayabi wai Diosbe janchakubainankanwen. 23Jabias mestenwantan shinan betsa betsapa wai chintuanma jaska nun ikunwankin yuiai besti manakakubainankanwen. Chanima Dios yubakanixun nuku axunxanikiki, kaneamadan. 24Ja inun, nun jabun ikunwainbudan, medabenain bechipainamei pepai duanamekubainankanwen. 25Ja inun, Diosun jancha tapin ichai jeneyamakubainankanwen, jaskai betsabu babui chintunkanikikidan. Jaskama betsabube medabenankatsis ikin jatu uinmakin jamakidi shinanbiabainaibun jatu beya wakin shinan chankanwankin jatu benimawakubainkanwen. Jatu jaska wakin ma Jesús ana jua kemai uinkatsidan, shinan chankanjaidai jatube ichai jeneyamakubainkanwen.

26Ma Jesucristokidi unanti wakin chanima tapinbiatan jadatubunda jawa shinan betsa maewama ana nukunmebi chakabu mei atimapai juinti kushikin nun akaibudan, ana jawa betsawen Dios daewati nun jayamajaidakiaki. 27Chintuntan nun jawen jiwei kaidan, Dios jatuki sinatakin jatu kupichakayamakin chi medan jatu menukin keyuxanai besti manakanikiki. Uindakanwen, mesekidan. 28Nukun xenipabun Diosun Moisés yusian jancha ninkama chakabuwaibu dabe kasmai dabe inun besti jabias jakidi yui kaneabumaken jatu unanti watan jawa jatuwen nuiama kupikin tenanpaunibukiaki. Natian ja yununi mese jayayuaki. 29Matubunan, shinankanwen. Tsuabun mexanimenkain, ja jawa jatuwen nuiama Diosun jatu kupichakayamaxanaidan. Jesucriston jimiwen jawen jatu yubani Diosun Yushinin jawen taexun jatu bechipaibia tsuabunda Diosun bakeki jamein jaki kaxekin jawen jimi jatu jabaxunbiani danankin ichakanikiki, jawen taea jabun ikunwainbu pepati wabianikenan. 30Januxun Diosun jawen jancha yunui jamebi yubakai janchai: “Tsuanda matu chakabuwaya meyamaxankanwen. Emebi En Jiwemistun ja chakabuwaibu ean en jatu kupixanaii”, iniki. Ana betsa chani: “Yavé Diosun jawenabu unanti watan jatu manakuxanikiki”, adianiki. 31Chanima jawada tibi chakabui ikaibudan, mese bexmaski. Jamen Dios Jiweatun jatu kupiai tibi ixanaidan, mese mepakekubainxankanikiki, jau jaki besti datekubainunbunwen.

32Janu man Jesús ikunwankin taewaitian man ini shinankanwen. Jabun ikunwankatsi ikabuman matu bika tenemabiabu mestentan man binukubainyamaki. 33Januxun jatidi matubi ichakin midimabun uiainbun bika betsa betsapawen matu memaibun janua betsabu ja nuitapaibube jatuki dasixun jen iyamai dateama man jatu medabewakubainibuki. 34Jesúsunabu betsabu jatuki sinatakin bichiti jiwe medan jatu bichiabu nuitapaibuki man batantanaya matun mabu inun matun jiwe matu bianbun jawa yuiama benimakin matun jamapai jatu jenexunkin Dios kenwankin jawen mae pepa nai anu jawa chapuisma janu jiwei ikibi iki man kaxanai jaska man shinankubainyamaki. 35Jaskawen taexun man ikunwainan, benuyamakanwen, man ma jaki chiti ika bika tenemiswen taexun matu ichapa manakuxanikiki. 36Jamen matu akabumaki, bika tenemakinan. Jaska Dios yubakani jaska shinain keskawen matu akaibudan, dateama binui jawen mestenkubainkanwen. Man jaska tenekubainmisbuwen taexun jaska Dios yubakaniwen matu manakua chanima man uinxanaii. 37Diosun jawen jancha yuixunika jancha wa jatu kenexunkin:

“En jaskakidi yubakaidan,

jawa manakubidanama jawaida iki juxanikiki.

38Tsuabuda pepabunan,

jaska en yubakai shinankin ikunwain jawen jiwexankanikiki.

Jamen tsuabunda ja en yubakai ikunwankin

mestenwankatsi ikama chintuainbudan,

en ana jabuwen benimama ixanaii”,

aka ninkaxun nuku kenexuniki. 39Jaskaken betsabun Jesús chibain chintuainbu jabu Diosun kupiaya ea inun man ebetan Jesús ikunwain chintuanma nun chibankubainmisbudan, jawen paxai Diosbe nun jiwekunkainxanaii.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index