Search form

Hebreos 10:1

Diosun Moisés jawen jancha yununidan, ana jawen jatu pewatidubumakiaki, na janchadan

1Janua Diosun jatu yubani Moisin jatu yusinpauni jawen yubati bena jaska jawen besu taxnimaxanai jawen bemakia unanmati besti iniki, jaskaida mawaida kushipa ja kayabimadan. Jaskaken Diosun jancha Moisin yusiniwenan, tsuabuda dasibi pepatidumawen taea badi tibi jabias daya chaxuwan bene inun ina awa bene tesenxun kuakin keyuxunpakebiakin Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibu binuatun nukunabun jatun shinan jatu betsa wamakin dasibi jatu pewakin keyuxuntidubuma ikubidanibuki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index