Search form

Hebreos 11

Jaskakin jatun xenipabu ichapabun Diosun jancha ikunwanpaunibukiaki, na janchadan

1Diosun yubakati jancha chanima ikunwankin jawa uindiamabia jamapai tibi pepawen Diosun nuku duawaxanai jayakatsi jawa shinan betsa wama mesten besti watan nun manakajaidakubaintidubuki. 2Nukun xenipabu ichapabun Diosun yubakati jancha jaya ja ikunwankubainaibuwen taexun Diosun jatun shinan unantan jatukidi pe shinain benimakunkainiki.

3Jamen jawada nun uiain inun nun uintiduma dasibi mai inun nai anu damiwakinan, jawen jancha kushipawen besti Diosun damiwanidan, ikunwankin nun unankubainaii.

4Ja inun, Adánen juni bake dabe Diosun yunushina jawen jancha Abelin ikunwankin chibankin jawen Dios kenwanti chaxuwan tesenxun kuakin keyuxunbiaya jawen betsa Caínen Diosun yunua jancha chibanma jawen bai anua yunu besti kuaxunkin Dios kenwanpaibiaya Abelin kenwanti besti Diosun bechipaikin jawen jancha ikunwain unain: “Juni pepaki”, anikiaki. Ja inun, Abel mawabianiken jaska ikunwankin tates taewatan jenebaini jabiawendi nun ikunwankubainxanun Diosun jancha Abelkidi kenenibu uinkin nun unandiakubainmiski.

5Ja inun, Henoc juni pepatun Diosun jancha ikunwankin chibankin jeneama Diosbe jaibunamekin Dios benimawakubainaya jawenabu uinmamabainkin jau mawayamanun Henoc Diosun nai anu aininikiaki. Jaska kenenibu nun uinmiski. 6Ja inun, tsuabunda Diosun jancha ikunwanbumadan, jaskatan Dios benimawatidubumaki. Jakia tsuabunda Dios jiwea jaya inun jatun jatu manakuxanai benakin jau ikun besti wakubainunbunwen.

7Ja inun, nukun xenipabu Noén Dios ikunwanyan Diosun bebunkidi jaska waxanai idiama uianmabia juni pepakin Diosun yunuti chibankin jawen jawenabu paxawakatsi nunuti ewapa wanikiaki. Jaska Dios ikunwainwen taexun Diosun mekekin jawen pewen manakukin paxawanikiaki. Jabias jancha ikunwankin chibainwen paxakin yudabu mai jidabi anuabu Noén jatu kupinikiaki.

8Ja inun, Abrahamnen Dios ikunwankin chibankubainaiwen taea Dios jabe jadia yubakakatsi ikin Diosun kena jawa jen iyamama ikunwainwen taea jawen mae jenei taxnikaini jani kai unanmabia ja mai pakea betsa anu Diosun inanxanai anu kanikiaki. 9Diosun jaska yubaimawen taea jawen shinanen besti ikunwain ja mae anu chipu ibuwanunbadiai ja shinain nawa betsa keska jiweyunikiaki. Jaska jiweidan, tadi puntebaunkin jiwe watan jiwea akeakeniki. Jabiaskadiai jawen bake Isaac inun jawen baba Jacob ja Diosun jatu yubani ibuwaxanun ika jiwediakubainibukiaki. 10Diosun jawen dami jawa kaneismatun ma jatu mestenwanxuni anu jadi jatu jiwemaxanai maewan Abrahamnen shinain na mai anuxun dukun mana taewanikiaki.

11Ja inun, Abrahamnen ain kayabi Sara ma yuxabujaidakin bake bitidumabiaken Abrahamnen ikunwan besti ja dikabi ma ika kai mestebujaidabia Diosun medabewa bake wanikiaki, Dios jabe yubakaima padanma ja menexunxanai ikunwankubainyamawen taexunan. 12Tsuan jaska watidumai Abraham anibujaidabiatun bake waima janua jawen bababu midimajaida bishiti inun ian kexa anu mashiti tsuan jati tanatiduma keska pajaidanibukiaki.

13Jamen ja yudabu jaska Diosun jatu yubani jadi jiwediamabia ikunwan besti mawanibukiaki. Jakia Diosun yubani bebunkidijaidaxun ikunwankin besti shinain punu nukama manakakin jabun ibubis shinain: “Na nawan mai anu baii niyua keskakin Diosun mae pepa nai anua nun jadi kaxanai anu nun manakakunkainaii”, ikubainibukiaki. 14Jabun jaska yuibiakin jatun mae kayabi bechidiama xabakabi ninkakin unanbiai jaskada dabanen ja mae manaka bestikubainkanikiki. 15Jaska jatun mae anua benibu pe dabanen shinain ana jawendi chintunkeanibukiaki. 16Jaskama ja mae pepajaida jawendua nun jaska uindiama chakabuma nai anu Diosun jatu yubayama shinain jabianus jiweyunibukiaki. Jaskaken jabu katuni Diosun ma jatun maewan pewaxuniwen taea Dios jatuki dakeama jatu shinain: “En jatun medabenan Yushinki”, imiski.

17-18Ja inun, Abrahamnen Dios ikunwaniwen taexun Diosun jawen bake Isaackidi yubakin yuikin: “Isaacwen min bababu ichapa mia waxunxanikiki”, abianixun januxun ¿jaska ikun ea chibainmenkain? ixun unanti wa jawen bake Isaac Abrahamnen Dios inankin kua keyuxunun, iwanan, jawa yaushi jawen nuiama jawen bake bestichai iyui kanikiaki. 19Jaska Diosun axuan uinkin jawen kushipakidi Abrahamnen tapiniki, Diosun mawabu bestenwantidukidi tapinkinan. Jaskawen taexun jawen bake inankin Dios tenanxunbiai kaxun ana jawendi jawen bake jiwea chintunwanbidankin jawa wama ixu keska iwenikiaki. Jaska wakin Diosun kushipa jawen shinanmati xabakabi jatu unanmaniki.

20Ja inun, Diosun jawenabu duawaxanai Isaacun ikunwankin jawen bake Jacob inun Esaú jancha pewen Dios jatu yukaxunikiaki.

21Ja inun, Jacobun Dios ikunwain ma mawa kemaxun jawen mestenti tsumatan Dios kenwankin jawen baba Josén juni bake dabe jancha pepawen jatu duawakin yukaxundianikiaki.

22Ja inun, Diosun Israelbu Egipto anua jatu taxnimabainunbadiai Josén ikunwain mawakin jawenabu jatu yuikin: “Nenua kainbainkinan, mai pakea pepa Diosun matu ibu wamaxanai anu en xau en bababun jau ea bununbadinunbunwen”, akin jatu yununikiaki.

23Ja inun, Israelbu pajaidaibuwen taea Egiptonawa xanen ibu jatuwen datekin jatun juni bakebu kaian jau tenankubainunbun ixun jatu yunubiaimaken jawa dateama Moisin ibubun Dios ikunwankin jatun bake jawenduajaida kaianwen nuikin uxe dabe inun besti juneyunibukiaki.

24Ja inun, Egiptonawa xanen ibu faraónen ainbu baken Moisés jene anu nunua nexetan ma yumewaimawen taea juni ewa Moisés jawen bake jatu wamakin jatu kenamakatsi ikama Dios ikunwainwen taea 25Moisin katukinan, Egiptonawabun beya jatubetan mei benimai jatube chakabui jiwekatsi ikama jaska jawenabun bika teneaibube medabewai jatube nuitapakatsi jaska shinankin katunikiaki. 26Januxun Dios ikunwankin jawada Dios yubakani manakin Egiptonawabun mabu pepa betsa betsapa Moisés inainbuwen taea Mesías Cristo ja kenwanma xanen ibu wabu jawen kentidu unanbiai xanen ibun jiwe anua kainkaini Dios kenwain jatun medabenan Mesías Cristo jawenabubetan manakai bika tenei yumanbiai manakuti pepa Dios anua jawa benuama inanxanai Moisin jaska katunikiaki.

27Jaskaken Egiptonawabu xanen ibu jaki sintabiaya jawa jaki dateama Egipto mai pakea anua kainkainima Dios uintidumabia ikunjaidawakin shinan betsa wama ikunkainikiaki. 28Ja inun, Diosun yunua ninkatan ikunwankin Moisin jawenabu Pascua besi jatu tates taewamakin misi xaxama inun chaxuwan bake nami xui jatu pimakin chaxuwan jimi jiwe tibi janu jikiti xui xexekaian jatu kepuxmakin keyuken Diosun nai tsuma debuwanikatun Egiptonawan juni bake iyuabu dasibi jatu debuwabiakin Israelbu jawa meama dunkebainikiaki.

29Ja inun, Israelbu Egipto anua paxai bui Ianenwan Tashipa namakis paxkatan Diosun jatu bai wakin metu waxuna Diosun meketi kushipa ikunwain Israelbu pukei keyuaibun jakia Egiptonawabu jabias baiwen jatu chibanbaini pukediai jasai keyunibukiaki.

30Jaska inun, Israelbun Diosun yunua ninkatan katan katankin xaba metutitian jatu dunkebaunaibun Jericó mae mishki ewapabuwen kenebaunibu di iki keyuaya Dios ikunwankin Israelbun jatu detekin maemakin yamawanikiaki. 31Ja inun, jabianuadi Rahab ainbu jininipabia Dioski mesekin Israelin baba dabe unantinain buabu jatu itan medabewashinawen taexun chakabukubainmisbu Jericó anu jabe jiweabu jatu yamawakin Israelbun Rahab tenanma inibukiaki.

32Matun xenipabun Dios ikunwankin Gedeón inun, Barac inun, Sansón inun, Jefté inun, David inun, Samuel inun, Diosun jancha yuixunika betsa betsapabun jaska wakubainibu ana en matu yuikatsi ibiakin jaska waxun en matu yui keyutidumaki. 33Betsabun Dios ikunwankin xanen ibu betsabun mae mebinibukiaki. Betsabun Dios ikunwankin jatun mae anu xanen ibukin jatu pe jiwemakubainibukiaki. Betsabun Diosun yubaka jancha ikunwankin Diosun kushipa bitan jatuna wakubainibukiaki. Betsabu inu pubenbu anu yunukin jatu bichiabu Dios ikunwainwen taexun jawen kushipawen Diosun jatu nemaxuna jabu piama inikiaki. 34Betsabu ichakawakin tenanun, iwanan, chi medan jatu putabu Dios ikunwankin jawen kushipawen chi nematan jawa menuama kainibukiaki. Betsabu nupe jawen detenameti bestiwen jatu detepananbun Dios ikunwainbuwen taea paxanibukiaki. Jaskaken juinti babubun ikunjaidawakin taewaibu Diosun jatu kushipa wakubainaya nawabun Diosun enabuki sinataibu detekatsis ikaibu maemakin jatu paxamanibukiaki. 35Ja inun, betsadan, ainbu betsabun jatun bakebu mawa manukin Dios ikunjaidawaibu Diosun jatu bestenwanxunikiaki.

Jamen juni betsabun Diosun jancha chibankubainaibuwen taexun jatuki sinatakin jatu ichakawakin jaska jabun bechipai keska biama paxama jakia mawa ana bestentan jiwea pepa bixanai shinain mawakubainibukiaki. 36Ja inun, betsabun Diosun jancha ikunwanmisbu nuitapawakin jatu kaxewakin betsabu kusha kusha akin betsabu mane dispiwen nexatan jatu bichimapaunibukiaki. 37Ja inun, betsadan, Dios ikunwainwen taexun betsabu mankanwen jatu tsaka tsaka akin jatu tenanpakeaibun betsabu jawen ji nisatiwen jatu mextekin nisanibukiaki. Dios jatu dananmakatsi ikin jamapai shadabu bika jatu tenemakin jatun nupe chaipawen betsabu jatu detekin tenainbun betsabu ichakawakin jatu nuitapawabu paxai jamakidi kakin chaxuwan bichi tadi besti sawea yumanjaidakubainibukiaki, 38jabu jaskanu jiwetidubumabia mae chakabu janu tsua jiwetidubumanu buni yuinaka keskai mati tenanman tanpe anu jiwekubaunidan. Jaskai yumankubainaibun jabun jatu ichakawaibu jatu binujaidabiaken junibu chakabun jawa jatu kenwanma jatu danan bestikubainibukiaki.

39Jaskabia jabun Diosun yubani shinankin ikunwainbuwen taexun jawen yubaka jatu uinmadiamabia Dios jatuki pechiama jatu unanti watan jatuwen benimakunkainikiaki. 40Diosun jatu jaska wakinan, jaska yubakani jabu bebunxun besti akatsi ikama nukubukididi shinankin janus nuku xuku watan jaska yubakani pejaida nuku inankatsi nuku jatube ichawaxanikiki, jiwekuian anu nuku jatube jiwemakinan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index