Search form

Hebreos 11:35

35Ja inun, betsadan, ainbu betsabun jatun bakebu mawa manukin Dios ikunjaidawaibu Diosun jatu bestenwanxunikiaki.

Jamen juni betsabun Diosun jancha chibankubainaibuwen taexun jatuki sinatakin jatu ichakawakin jaska jabun bechipai keska biama paxama jakia mawa ana bestentan jiwea pepa bixanai shinain mawakubainibukiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index