Search form

Hebreos 12:1

Jawen bake ikunwainbu Diosun jatu pewamiskiaki, na janchadan

1Jaskaken nukunabun jabu dukuntun Diosun yubaka jancha ikunwankin bika betsa betsapa jatu tenemakin memabu jabuan jatun shinan nuku uinmakubainixun natian nuku uinkanikiki. Shinanankanwen. Nuku jatun itimaska wai inun jamapai chakabu tibitun nuku bexetidu jenetan beamabainkin jawada pepa Diosun nuku yubamis ja shinain kushipai dayaxunkin jeneyamakubainankanwen.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index