Search form

Hebreos 12:5-6

5-6Ja inun, nun jawen bakebu Diosun nuku yusini man jakimaii. Matun xenipabu xanen ibu unanepa Salomónen eska jawen bakebu yuikin:

“En bakebuun, jaska Dios matuwen nuikin

matu pewamis matu yuinun ninkakanwen.

Diosun tsuabuda bechipaikin

jawada bika tenemakin jatu kupimiski.

Ja inun, tsuabuda Diosun jawenabu wakin

jatun chakabu jatu unanmamiski,

nun ana ayamaxanunbunan.

Jaskawen taexun jawada bikawen Diosun matu unanmai dananyamakanwen.

Ja dikabi, matu kunyan akaya

punu nukadiayamakanwen”,

jatu jaska wapauni na jancha jakimayamakanwen, Diosun jabias matu ana yuiai keska shinankinan. 7-8Ja inun, juni dasibibun jatun bakebu bechipaikin yusinkin jatu pewamiswen taexun: “En bakebu pewanun”, iwanan, jawada bika Diosun matu tenemakin matu pewaikiki, matu besti pewamadan, jakia ikunwainbu betsa betsapa jabiaskasdi jatu wakinan. Jamen bika tenemakin Diosun matu pewama man jawen bakema keska itiduki, bake ibuuma keskaidan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index