Search form

Hebreos 12:7-8

7-8Ja inun, juni dasibibun jatun bakebu bechipaikin yusinkin jatu pewamiswen taexun: “En bakebu pewanun”, iwanan, jawada bika Diosun matu tenemakin matu pewaikiki, matu besti pewamadan, jakia ikunwainbu betsa betsapa jabiaskasdi jatu wakinan. Jamen bika tenemakin Diosun matu pewama man jawen bakema keska itiduki, bake ibuuma keskaidan. 9Ja inun, nun juni ewadiama nukun ibubun nuku yusinkin nemajaidakin nuku tapinmakubainibuki. Jatun yusian bikabiaken tapinkin nun jatu bechipaikubainibuki. Jakia jaska nun wani binukin nukun Epa Dios nai anua bechipaikin natian jawen jancha ninkakubaini nun jabe jiwexanaii, jawa chakabuwen nuku kupiamadan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index