Search form

Hebreos 2

Jawen paxati kayabi danainan, mesekiaki, na janchadan

1Diosun baken nai tsumabu binuatun jamebi jatu yusini jaskakidi jancha nun ninkanidan, ana jakidi ninkajaidakubainankanwen, ja jenetan bai betsawen nun buyamanunbunan. 2Ja inun, jawen nai tsumabu janchamakin uatian Diosun jawen jancha jawen nai tsumabuwen jatu yusinmapauniki. Ja Diosun yunuti inun jawen nemati kushipa jayanibudan, tsuanda ninkakin chibanma chakabu waibu jawen taexun jawa kaneama Diosun jatu kupikubainiki. 3Uinwen. Ja dukun nukun Xanen Ibun jamebi jawen paxati jakidi ibubis bebunkidi chani taeniki. Januxun nuku yubakin tsuabunda jakidi ninkai chanima Diosun jancha nun unankubainibuki. Nukubudan, jawen paxati ewapa chanima jubianiken mekei peama jiwe kayabikatsi ikamadan, jaskatan ibubis nun paxatidubumaki.

Diosun bake nukun yuda keska iyunikiaki, na janchadan

4Ja inun, jawen Yushin Pepawen jawen e imakin unanmati damiwamakin na yuba bena Jesúsun tsumabubetan Epa Diosun jatu mestenwanmaniki. Jaska wanixun jawen shinanen nuku tibi jawen daya betsa betsapa nuku inanmiski, jaska shinain keska nuku tibi inankinan. 5Bawaitian na mai anu Diosun damiwani anu yudabu jiwebaunxanaibu anuxun jau Diosun nai tsumabun yunuyamaxanunbun Diosun janu jatu yunuama iniki, na jaskakidi nun janchaidan. 6Jamen kene betsa anuxun Davidin xabakabi wakin yuini matu yuinun ninkakanwen:

“Nun yudabu jawauma keskabiaken

jaska min nukuwen nuimis en shinanmiski.

7Min nai tsumabu jatu kushipa watan

yudabu jatu kushipa inankin min jatu bexmas wayuniki,

dasibi min damiwani

jatu ibuwamayukin jatu duawakinan.

8Jaskaken dasibi jau mekekubainxanunbun min jatu yununiki”,

aniki. Jaskabiaken mai jidabi damiwani jau jawen xanen ibuxanunbun Epa Diosun jatu yuba keyubiani yudabun dasibi ibuwai xanen ibuaibu nun uindiamaki. 9Nai tsumabu kushipa keskama Jesús kushipa bexmas keska wayutan Diosun jawen nui nuku uinmakin Jesús taxnimatan jau dasibibuwen taea mawatan bestenun Diosun yunua jaska chibain nuitapatan mawatan binuniwen taea natian Jesús kushipajaida dasibibu binua jawen ibu dapi ma tsaua nun unaiin.

10Diosun dasibi damiwakinan, jawena aniki, jawen kushipawenan. Jaska bechipaiai keska dasibi jawen bakebu jawen kushipayadi jau jabe jiwexanunbun jaska shinankin Diosun jawen bake Jesucristo nuitapawakin dasibi menemakin nukun mekenika nuku waxuniki. 11Dasibun nun Dios bechipaikin chibainbudan, nukun Epa Dios medibitun nuku jawen bakebu wakin nuku medibi wamiski. Jaskawen taea jawen bake Jesucristo nukuki dakeama nuku kenakin: “En betsabuki”, ikin nukukidi yuimiski. 12Diosun jancha yuixunikatun Diosun Mesías taxnimaxanaikidi yuikin:

“En betsabu inun en puibu anuxun

Dios mia kenwankin mikidi nawakin en jatu unanmakubainxanaii”,

iniki. 13Janua kene betsa anuxun yuikin:

“Eandi min en Dios en mia ikunwankubainxanaii”,

iwanan, ana yuikin:

“Jabu Diosun jawen bakebu ea inantan

ea jatu mekemanibe en jatube nenuki”,

iniki.

14Jatun ibubun jatu bake bikin jabias nami inun jimi jaya wamiski. Jaska keskadiai Jesús damidiatan taxninun ika yudabun nami inun jimi keska biniki. Jaska bitan jawen jatu tenanmis kushipa diablo Satanás jaya maemakin binuntan jatu mexpamanun ika jawen yudawen Jesús yudabu mawaxuniki. 15Ja mawaiwen jatu jaska waxunkin jabu mawaki datei jiwekubainmisbu dasibi Jesúsun nun jabun ikunwainbu ana jawa mawaki datetima nuku waxuniki, bai chakabu pewakin akawakinan. 16Jaskawen taea chanima nai tsumabu medabewanun ika juama jakia Abrahamnen Dios ikunwanpauni keska jawen bababu medabewanun ika Diosun bake juniki. 17Jawen betsabu inun jawen puibu keskatan jatun yuda bitan Dios dayaxuni ja bebunua jawenabu janchaxunika binua inun ika jawen yuda Dios inain mawai jawa chintuanma pepa duapa iniki, yudabu Dios jatuki sinatamis jatu medabewakin jatun chakabu buaxunun ikadan. 18Januxun Diosun bake unanti wanun ixun Satanásan padanpanan Jesús ibubis yumankin binun keyuniwen taexun natian tsuabuda Satanásan padandiai Diosun baken nuku medabewadiatiduki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index