Search form

Hebreos 2:4

Diosun bake nukun yuda keska iyunikiaki, na janchadan

4Ja inun, jawen Yushin Pepawen jawen e imakin unanmati damiwamakin na yuba bena Jesúsun tsumabubetan Epa Diosun jatu mestenwanmaniki. Jaska wanixun jawen shinanen nuku tibi jawen daya betsa betsapa nuku inanmiski, jaska shinain keska nuku tibi inankinan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index