Search form

Hebreos 3

Moisés pepabiaken Jesúsun binunikiaki, na janchadan

1Nuku jaska wakubainaiwen taea en betsabu inun en puibuun, nun ikunwanxanunbun Diosun nuku kenakin katuniwen taea nun jawenabuki. Jaskaken Diosun jawen bake jawen kushipaya yununika wakin ja Diosbe nuku janchaxunika Xanen Ibu Jesucristo dasibi betsabu jatu binunidan, ja besti shinankubainkanwen. 2Diosun nukun xenipabu xanen ibu Moisés jawada yunua kaneama chibankin Diosunabu mekekubainikiaki. Janua Jesúsdi katunixun jawen daya yunua Jesúsundi kaneama chibankin jawenabu kayabi nuku mekediakubainikiki, Moisés binukinan. 3Jamen tsuanda jiwe bena pepawaken jawen jiwe kenwanbiakin jawen ibu ja jiwe binumakin kenjaidawadiamisbuki. Ja keska wakin Diosun Moisés kenwanbianiken jawen bake Jesúsun Moisés binuniken Diosun ja binumakin kenjaidawamiski. 4Ja inun, junibun damiwakin jiwe inun mabu wabiamisbun jatu binukin nai inun mai jidabi Diosun jawen bakebetan damiwaniwen taexun yudabu jatu binua nun unaiin. 5Jamen dasibi Diosun ani chipu nun ninkaxanai Diosun enabu jawen jancha Moisin jatu yuixuni chibanbianidan, jawen tsuma besti iniki. 6Jakia Cristodan, chanima jawen bake kayabitun Diosunabu mekei Diosbe jatu janchaxuni kaneismaki. Jaskaken Cristo ikunwankin chibankin shinan betsa wama nun mestenwantan benimakin nun manaibu Jesúsun nuku benubainama ixanikiki.

Diosun enabudan, Dios anu juindukunti jayakiaki, na janchadan

7Jaskawen taexun Diosun Yushin Pepatun jawen jancha yuixunai chanimani matu ana shinanmakin yuinun ninkakanwen.

“Natian Diosun jancha matun man ninkaibudan,

8matun juinti kushiyamakanwen,

nukun xenipabun janu tsua jiweabumanuxun

Dios ninkama danankin unanti wamakin sinatamanibu keskakinan.

9Ja inun, janu tsua jiweabumanuxun

en kushipawen jatu e imakin

unanmati dami 40 año en jatu ima atanbidanai uinmabiakin

en jancha ninkama ea unanti wakin

matun xenipabun ea sinatamakubaunibuki.

10Ja yudabun ea jaska waibu jatuki sinatakin yuikin:

‘En shinan bechipaikin unanti wakatsi ikama danankin

jatun juinti pepadiabuman jatunmebi benui mapuabuki’, iki

11jaskawen taea jatukidi yubai:

‘En jatuki sinataiwen taea

janu mai pakea pepa en jatu yubabiani anu jau jikiyamaxanunbunwen’ ”,

ika Dios yubakaniki.

12Jaskawen taea en betsabu inun en puibuun, matun juintinin chakabu shinankin ana ikunwanti kushiwama chintuntan Jamebi Jiwemis Dios jenebainkatsi ikama matu tibi ibubis mekekin shinan pewadikubainkanwen. 13Jaskama matubudan, jaska Diosun jancha natian chaniaya natian besti matun shinan man jawaida pewatidubuki. Jaskawen taea manama benimadabe bestinankanwen, badi tibidan, jau tsuan taska betsa matu padanyamanunbun inun chakabun matu mextea chintuin matun juinti man kushiyamanunbunan. 14Cristobe jiwekatsis ikin jawen kakape ninkatan nun ikunwankin taewanidan, betsa wama jabiaskas jakidi shinankubainankanwen.

15Diosun jancha jawen Yushinin matu yuikin:

“Natian Diosun jancha matun man ninkaidan,

matun juinti kushiyamakanwen,

matun xenipabu janu tsua jiweabumanuxun

Dios ninkama danankin unanti wakin sinatamanibu keskakinan”,

iniki.

16¿Tsuabun animen, Diosun jui ninkabiatan chipu sinatamakinan? Jabu Moisin Egipto mai anua dasibi jatu paxawanibu jabun anibuki. Shinaindakanwen. 17¿Tsuabuki inimen, 40 año Dios jatuki sinataidan? Janu tsua jiweabumanuxun Dios ninkama jatun chakabuwen jatu kupia mawakubidankin imanibuki. 18Ja mae pepa Canaán anu Diosun jatu yubai jatukidi janchai: “En jatu janu jikimatan jatu juindukunmamaxanaidan, jabuan en jancha ninkama danainbudan, jabu jikiama ixankanikiki”, iniki. 19Chanima Diosun jancha ikunwankin chibankatsi ikama jabu jikiabuma inibu jaska jatukidi nun unaiin.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index