Search form

Hebreos 3:1

Moisés pepabiaken Jesúsun binunikiaki, na janchadan

1Nuku jaska wakubainaiwen taea en betsabu inun en puibuun, nun ikunwanxanunbun Diosun nuku kenakin katuniwen taea nun jawenabuki. Jaskaken Diosun jawen bake jawen kushipaya yununika wakin ja Diosbe nuku janchaxunika Xanen Ibu Jesucristo dasibi betsabu jatu binunidan, ja besti shinankubainkanwen.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index