Search form

Hebreos 4:7

7Jakia jawen jancha danainbu yuini keska wakin Diosun yudabu shinan betsa wamakatsis ikin janu xaba betsa pewaitian jaska jancha taxnimanunbadiai pewakin ana janchaniki. Badi ichapa katan anunbadiaikidi bebunkidi nukun xenipabu xanen ibu David jakidi nawamakin yuimakin:

“Natian matun man Diosun jancha ninkaidan,

matun juinti kushiyamakanwen”,

akin janchamai ikunwanxanaibu dasibibukidi Dios jatu yubakaxuniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index