Search form

Hebreos 5

1Jaska inun, jawenabu chakabukubainmisbuwen taea Dios jatuki sinatai jabuan jatu daewaxunkin medabewakin chaxuwan tesenxun jau jatu kua keyupakexunxanunbun dasibi Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibu tibi junibu anua Diosun katumiski, Moisin betsa Aarón katuni keska wakinan. 2Jamen yuda betsa imis keskai Diosbe judiobu janchaxunika xanen ibu tibitun ibubis mekei peama kanemisbuwen taea jaska shinain jatuwen nuidiatidubuki, unandiabuma inun chakabuwakin kaneaibuwenan. 3Ja inun, jawen chakabuwen inun nukunabun chakabuwen taea Dios sinatai Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibu tibitun Diosun yununi chibankin Templo jemaintin anuxun yuinaka jatu menu keyuxunkin Dios jatu daewaxunpakemisbuki. 4Ja inun, tsuanda ibubis eiskaun shinain: “Diosbe enabu janchaxunika xanen ibunun”, ika jamebi katukutidubumaki. Jakia Diosun Aarón katuni keska wakin tsuada katukatsis ikin duawakin jatun besti jatu kenakin katukubainmiski. 5Jabiaskadi wakin Cristo ibubis katukui nuku janchaxunika binua ibubis ikama iniki. Jakia Diosun duawakin yuikin:

“Min en bakedan, natian en jiwea mia inankin en mia yunuaii”,

aniki. 6Januxun jawen kene betsa anuxundi yuikin:

“Miadan, minabu ebe janchaxunika niti ikama min ipakexanaii,

Melquisedec ipauni keskaidan”,

aniki.

7Ja inun, nenu mai anu yudabube Cristo jiweyua mawawen dateyamanun ika yumain sain iki kaxai jawen Epa Diosun medabewatidu shinain jabe janchakin jau jawen date yushin nemaxunun jawen kushipa ea aniki. Jawen Epan jancha ninkakin danainsmawen taexun Epa Diosun jaska wai ninkatan jawen date nemaxuniki. 8Ja inun, Diosun bakebiatun jawada bika tenekin ninkakin chibanjaidanun itan jamapai shadabu jaska Diosun bechipaimis Criston ninkajaidai ixunkunkainiki. 9Jaskai pepakunkaini jawen besti jiwekuian bi nun jawen paxatidubu nuku ixuin ja besti bai ikibi iniki, nun jabun ikunwankin chibanxanaibu nuku ixuinan. 10Jawen bake jaska yubani keska watan Melquisedec keskadi wakin jawenabu Diosbe janchaxunika xanen ibu binua jau niti ikama ipakexanun Diosun ja uinkin katunixun yununiki.

Jesús ikunwanbiatan jenetimakidi jatu yununikiaki, na janchadan

11Jaskai Diosbe Jesús nuku janchaxunmiskidi ichapa en ana matu yuitidubia man unanxubida tapiainwen taea en matu yusiain bikajaidaki. 12Ja inun, badi ichapa ikunwanbiakubaini man yusinanandiamaki. Jakia natian yusian betsa betsapa Dioskidi jau tsuabunda unanxubida matu mextanmabainkin ana yusin pewanunbunwen. Jamen ja dukun jawaida bechipaikin ikunwankin man tapinibuki. Jakia natian man ma punu nukai babujaidaii. Janun piti kushipa pinun ika keskama man bakeishtan chuchu jenediama keskabuki. 13Ja inun, bakeishtan chuchu besti amis keskabudan, tsuanda jaska nukun Xanen Ibun bechipaiai tapianma man kanekubainaii. 14Jakia yuda ewabun piti kushipa pimisbu keskabun jabuan besti jawada pepa inun jawada chakabu unanti wakin Diosun jancha pepa unankin katutidubuki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index