Search form

Hebreos 6

1Jaska tapinkubaini ewaidan, nun yuda ewa keska itidubukiaki. Jaska bebunkidi Cristokidi matu yusinkin taewanibu jaskakidi nun ana jawenchains chintuanbidanbidankin nun matu yusintidumaki. Eska tibikididan, ikunwandiabuma jatu ikunwanmatikididan, jawada chakabu betsa betsapa aki jawen taea mawa kayabi anu bumisbu jatu putamakin yusiankididan, jaska wakin Dios chibankin ikunwantikididan, 2jatu nashimakatsi jatu yusiankididan, jabun Cristo ikunwainbuki mapepixun jatu Dios yukaxuntikididan, mawabu ana bestenxanaibukididan, Diosun jatu unanti watan janu jatu bika tenemapakexanaikidi jaskas yusianwen besti nun matu yusintidumaki. 3Jakia ikunwain jaska tibiwen nun ewakin nun anunbun Diosun nuku medabewaya jaskai Jesúski nun chiti ipakenunbun ana matu yuinun ninkakanwen.

4-6Tsuabuda Diosun jawenabu wakatsi jatu katuxun jawen Yushin Pepa jatu inankin jatu medabewamapakeaya jawen jancha pepa unain Jesús ana juaitian jaskasnunbadiai keskai jiwei taekin jabun Jesús ikunwankin chibanbiai putai chintuntan jatunmebi ana shinan betsa watidubumaki. Jabu Diosun baken janchaki kaxekin danankin ana cruzki masta keska wakin jatunabudi Jesúski kaxemaibuwen taexun jatu yusinkin nukundi jatun shinan jatu betsa wamakin nun jatu pewatidumaki. 7Ja inun, mai pepa anu ui imakin yudabun yunu banaimabu main yume pewai janu Diosun jatu manakumiski. 8Jakia mai betsa anu Diosun ui imabia yudabun yunu banaimabu main yumewama chaka inun muxa bestiken ja mai chakabu Diosun danankin yupumisxun jawen jenekin kuaxanikiki. Jesús ikunwankin jenetan Dios dayaxunchakaibudan, ja mai keskabuki.

9En betsabu inun en puibuun, jaskakidi en matu janchawabiaidan, matukidi en shinanan, bai pepaki nukutan man jawa chintuntidubuma man ma mestenwantan paxani en shinaiin. 10Ja inun, Jesús ikunwainbu betsabu medabewai jatuwen nuikin bechipaikin man Dios bechipaikin Diosun jaska bechipaiai akin man benimawamiswen taexun jawa kanema matun pepadi jakimama matu duawakin matu jawa dananma idiaxanikiki, jaska natian man adiakubainaibuwenan. 11Jaska matu tibitun shinankin man akaidan, betsabu uinmakin jeneama shinan chankankin jawada pepa man uinkatsis ikai jeneama menekin akubainkanwen, jaska Dios yubakani jeneama manakinan. 12Ja inun, Jesús chibain chikishi jau man punu nukayamanunbun Jesús ikunwankubainkin jawen unanuma jiweti Dios yubakani bikubainaibu keska wakin jatu chibankin pepa besti wakubainkanwen, janu man mawaitianan.

Dios yubakai jawen unantinani betsa waismakiaki, na janchadan

13Januxun matun xenipabu Abraham Diosun yubakatsi ikin tsuan Diosun kushipa binua datan atiduma Dios ibubis datan ikin yubakakin 14Abraham yuikin: “Chanima ean mia pawakin min bababu ichapa mia waxunkin en mia duawakubainxanaii”, aka 15ninkatan jawen yubati jancha manai jin jin ikama ikunkainkin atimas jaska Diosun yubani bi benimanikiaki.

16Ja inun, nukunabu yubakakatsi shinain: “Jawada en jatube yubakai en akamaken jadatuda kushipatun jau ea jaskada waxanunwen”, iki tsuada kushipaki mesei yubakamisbuki. Janua jaskakidi yubakaimawen taea ana shinan betsakin ana tsuan yuba betsa wakin maewatidumaki, jawen taea jaa ikidan. 17Dios jaska yubakani menexanai jawen yubakatidan, jawa maewama tsuabunda chanima ikunwankin xabakabi bixanaibu jatu inankatsi Dios jawen bakewen chanima axanai jakidi yubakaniki, mestenwainan. 18Jaska Dios yubakamis yubanametan maewai chani chakaismawen taea jawen nukuwen nuixanai nun jaki iduxanunbun ja ikunwankin manakanankanwen, nuku axunxanikikidan, jawen taea yubakaniwenan. 19Na jaska ikunwankin nun manakaibudan, nukun yushin nun ma mestenwanbuki, jawen xaxu tsumakin mai betanti xankama putakin mestenwankin mai pus amamisbu keska wakinan. Nukun shinan jaska mestenwanwen taea Jesúsun ma nuku pewaxuni anu jawa dateama nukun Dios medibi anu nun kematiduki. 20Nai anu jaskai buaibu ja dukuntun bai wai nuku bai bepenxuni tsua bebui jikidiama ja nukun Diosbe janchaxunika binua ipakexanai Melquisedec dayapauni keska nuku ixuin kaniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index