Search form

Hebreos 6:4-6

4-6Tsuabuda Diosun jawenabu wakatsi jatu katuxun jawen Yushin Pepa jatu inankin jatu medabewamapakeaya jawen jancha pepa unain Jesús ana juaitian jaskasnunbadiai keskai jiwei taekin jabun Jesús ikunwankin chibanbiai putai chintuntan jatunmebi ana shinan betsa watidubumaki. Jabu Diosun baken janchaki kaxekin danankin ana cruzki masta keska wakin jatunabudi Jesúski kaxemaibuwen taexun jatu yusinkin nukundi jatun shinan jatu betsa wamakin nun jatu pewatidumaki. 7Ja inun, mai pepa anu ui imakin yudabun yunu banaimabu main yume pewai janu Diosun jatu manakumiski.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index