Search form

Hebreos 9

Dios daewati pe bexmaskidi Diosun Moisés yunua jatu amayunikiaki, na janchadan

1Jaska inun, Diosun Moisés ja dukun yubakin yunukinan, na mai anu ja jiwe medanxun jaska wakin Dios kenwankin daewakubaintidubu jatu amaniki, jaska wakubidanibu inun natian nuku axunmisbudan. 2Janu jaki Dioski nukuti tadi jiwe wanibukidi ana matu shinanmanun ninkakanwen. Ja dukun tadi jiwe nakentan tadi puntenibu anudan, janu jawen mabu betsa ja dukun taeaki, jawen chi ketin inun jaki misi manchinti tapu medibi janu misi mania Dios kuaxunti jayaki, jawen kenadan: “Medibi dintuki”, anibukiaki. 3Janua ja kachu tadiwen pakea betsa unudi ja xaba dintu betsadan, jawen kenadan: “Janu Dioski nukuti medibijaida dintuki”, anibukiaki. 4Ja dintu medanan, jabianuxundi jakixun ininti kuati oro mane chi tapu jayaniki. Ja inun, jawen Diosun yubani jancha aduti bau medibijaida oro jaswen dasibi bepukin keyua jayanikiaki. Ja medan oro mane shumuki janu tsua jiweabumanuxun Diosun jatu inankin jatu pimapauni maná dudu inun, Aarónen mestenti dami jukuin juani ji inun, mishki tude sapa dabeki Diosun yunuti inun jawen nemati 10 jancha keneni jati jayanikiaki. 5Janua jawen unanmati aduti bau mamaki Diosun kushipa unanmati nai tsuma itsa dami dabe besun dabetan jawen peiwen jawen jatuwen nuiti bau beputi achimanibukiaki. Dios kenwanti mabukidi jatis en matu yusinyuaii.

6Januxun jawen Dios kenwanti mabu jaska pewatan Dios kenwain xaba tibi janu dukun medibi dintu besti anu Diosbe nukunabu janchaxunikabu jikipaunibukiaki, kenwankin Dios yuinaka menuxunkinan. 7Jakia ja kachu medibijaida dintu anu año tibi xaba bestichaitian bestiwai Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibu binua besti jikikin ibubis kanediamiswen taexun yuinaka jimi buxun jawen nuiti bau beputiki jimi basha basha akin Dios daewayupaunibukiaki, jawen chakabu inun jawenabun chakabu Dios jakimawakin jau ana jatukidi jaska shinanyamakubainunan. 8Na jaska wakubainibudan, natian Diosun Yushin Pepatun ja jaska wakubidanibu keska xabakanxun kenwankubidanibu nuku unanmaikiki. Jabiaskadiai ja bai chibain Dioski nukuti medibijaida anu tsua jikiama ipaunibuki, Jesucriston nuku bepenxundiamawen taeadan. 9Ja inun, jawen Dioski nukuti tadi jiwe anuxun jawen daewati bexun inanbu jatu kuaxunkin keyubiaken tsuan shinan pewakin keyuama ipaunibuki. Jaska wakinan, jawen nun unantidubu apaunibuki. 10Ja inun, jawen yubati jancha bena Diosun yuidiama jaska wakin jau pixanunbun inun, jaska wakin jau nuxuxanunbun inun, jaskai pepai jau dachukixanunbun yusinkin jatun yuda bestikidi Diosun jatu yununi jawen jatu medabewayuniki. Jakia natian na jabias jancha chibankin tsuan ibubis jatun shinan mekekin pewatidubumaki.

Dios daewati pejaida Cristo inikiaki, na janchadan

11Jakia Cristo na mai anu ma iwaniki. Eskatian jadan, nukun Xanen Ibu Diosbe nuku janchaxunika binujaida jaska Diosun yuba bena nuku inaniwen nuku mekekubainikiki. Janu Cristo jikinidan, na mai anuxun junibun jiwe wani keska anu jikiama jakia jaskadada ma jadi Diosun pewaxuni anu jikitan jadia nuku Diosbe janchaxuni jawa apaunibu keska wama jatu binua pejaida kaneisma nuku ixunkunkainikiki. 12Cristo ma nuku jikixuntanan, jatun nuku yuinaka jimiwen Dios daewaxunun ika ikama iniki. Jakia nukun chakabuwen taea nuku mawaxuni besti wai ana mawatimai jawen jimi jabakin jau Diosun nukun chakabu buaxuntan nuku kupiyamaxanun Dios bebun jikitan nuku daewaxuniki, jawen jiwepaketi pe nuku waxunkinan. 13Chanima Diosbe nukunabu janchaxunika dayakin ina awa bene inun chaxuwan jimi basha basha akin inun ina awa bake yuxan menua jawen mapu unpaxki mutsaxun ja mapu pae watan jatuki basha basha adiakin tsuabunda chakabu washina jawen chakabu tuxkuakin ana jawenabubetan tadi inun bichi jiwe inun chipu Templo anuxun ana Dios kenwantidu wakin jatu pewakubainkanikiki, bemakis besti wakinan. 14Jaska wapaunibu pebia jaska binumakin Criston jawen jimi jabanidan, kushipa paejaidaki. Jaskaken Diosun Yushin niti ismatun medabewaya inankuinti jawa chakabu jayama keskakin Jesucristo ma ana bestenkin Dios nuku daewaxuniki. Mawai jawen jimi jabaniwen taea natian nukun shinan chakabun nuku kanemakin jawen nuku tenanmis nuku buaxuntan nukun kupiti bitan jiwekuian nuku inankin pewaniki, Jamebi Jiwemis Dios besti duawai ja dayaxuni nun jiwexunkubainxanunbunan.

Natian Jesucristowen taea yuba bena nun jayakiaki, na janchadan

15Tsuabuda Diosun jatu katunibu jabun jiwekuian ikibi ika bixanaibu Diosun jatu yubani jaska Jesucriston pewanun ika dasibibu mawaxuntan unudi Dioski inun yudabuki janchaxunikai dasitan, jaskatan Diosun yuba bena pewakin jawen taexun nukun chakabu nuku buaxuniki, ja dukun yubani jancha chibanma nun kanei nun chakabukubainmisbu nuku pewaidan. 16-17Jaska inun, jawen mabu paxkakin jawenabun jau ibu waxanunbun yuda mawadiama ibubis jawenabuki tanakin janchawen kasmai kenewen amisbuki. Jakia ja mawadiamaken jawen yubaka jancha chibankin jawen mabu ibu watidubumaki. Jakia ma mawaken jaska bebunkidi yubakaima ibu watidubuki. Jaska keskai Jesús nuku mawaxuntan ana besteniwen taea jaska Diosun nuku yubani nun ma jayaki. 18Chanima Diosun ja dukun yubanidan, yuinaka ina tesean jimiwen jawen dukun jatu unanmati taewamakin jatu yununiki. 19Jaska inun, Diosun yunuti jancha tibi inun jawen nemati jancha tibi Moisin jawenabu dasibi yusinxun jatu kenexuntan, chipu chaxuwan dani tashipa wa ni peiyabi tsumaxun ina awa bake jimi inun unpax nexua pukutantankin Diosun jancha una bashatan jawenabu basha basha akin 20jatu yuikin: “Matu yuinun ninkakanwen. Na jancha en matu yuixuwen Diosun matu ma yubaxuki. Ja inun, na jimidan, jawen Diosun matu yubaxu shinanmati jimiki”, atan 21Moisin jatu jaska watan jabiaskadi wakin medibi wakin janu Dioski nukuti tadi jiwe inun jaki Dios kenwanti mabu dasibiki Moisin ina awa bake jimi basha basha akin keyunikiaki. 22Diosun Moisés jawen jancha yununiwen taeadan, mabu inun tsuabuda Diosuna wakin jatu medibi wakinan, jimi jabama jatun chakabu buatiduma inikiaki. Jakia Diosunabu medibi jatu wakinan, jatun chakabu buaxunkin jimi jabai bestiwen atiwakin yununiki, Moisinan. 23Jaskawen taexun chanima jimiuma tsua medibi itidumawen taexun yuinaka midima detekubainpaunibuki, jatun chakabu ana Diosun shinantima wamakinan. Jakia jaska wakinan, jaska chipu Jesucriston nukun chakabu nuku buaxunxanai ja binumakin ja kayabima mawakin ja keska wakin akubainibuki.

Jabun ikunwanxanaibun chakabu buanun ika Cristo nuku mawaxunikiaki, na janchadan

24Janua janu Dioski nukuti tadi jiwe junibun na mai anuxun anibu anu Jesucristo jikiama, jakia nai anu janu Dioski nukuti kayabi anu jikinixun Dios bebunua natian nuku janchaxunkin Jesucriston nuku ea axuinkiki. 25Ja inun, Aarónen bababu Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibu binua año tibi dayaidan, jimi betsabu bui jikitan Dios inankin Dios uinmai janu medibijaida anu jikipaunibu keskai Criston jawen jimi buxun inankin basha basha akubaintima iniki. 26Cristo jaskatianidan, mai damiwakin taewaitian nukun chakabu buanun ika mawani nuku mawaxunpakei ikeanaii. Jakia badi jawen jeneaitian jaska Epa Dios jakidi yubakani natian jawen jancha chibankin nukun chakabu nuku buaxuni mawakin jawen yuda jawen ibu nuku inanxunkin nukun chakabu buaxunun ika Cristo bestiwai taxnitan mawaniki. 27Yudabu dasibi besti wai mawamisken januxun chipu Diosun jatu unanti waxanikiki. 28Ja inun, Cristo jaska keskadiai jawen jiweawen besti wai mawadiakin Dios nuku inanxunkin nun jabun ikunwanxanaibun ichapabun chakabu nuku buaxuniki. Chipu ana ja kachu Cristo juidan, ana chakabu pewatanun ika juama jakia nun jabun manaka bestiabu nuku paxa watan mekenun ika ana juxanikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index