Search form

Hebreos 9:15

Natian Jesucristowen taea yuba bena nun jayakiaki, na janchadan

15Tsuabuda Diosun jatu katunibu jabun jiwekuian ikibi ika bixanaibu Diosun jatu yubani jaska Jesucriston pewanun ika dasibibu mawaxuntan unudi Dioski inun yudabuki janchaxunikai dasitan, jaskatan Diosun yuba bena pewakin jawen taexun nukun chakabu nuku buaxuniki, ja dukun yubani jancha chibanma nun kanei nun chakabukubainmisbu nuku pewaidan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index