Search form

Santiago 1:27

27Jakia tsuabunda chanima Dios jiwea kenwan kayabikin nun akaibudan, nun eska itidubuki. Matu yuinun ninkaidakanwen. Nun pepa jawa chakabuma ikatsis ikaidan, nukun Epa Dios benimawakin eska uinmakubainkanwen. Bake ibuumabu inun, ainbuaibu jatun bene ana jayabuma nuitapaibu jabuwen nuikin jabun jawada bixunkin jatu medabewakubainkanwen. Ja inun, jamapai yudabun akai chibain kemui idumapamayamakubainkanwen.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index