Search form

Santiago 2

Diosun jancha chibain medabenain eskatikiaki, na janchadan

1En betsabu inun en puibuun, betsadan, nukun Xanen Ibu Jesucristo pepajaida man ikunwainwen taexun yuda tibiwen nuichakai betsa katukin betsa dananyamakubainkanwen. 2-3Jaskawen taexun miyuiwen matu yuinun ninkakanwen. Xanen ibun mane oro meichikiti sawea inun, tadi jawenduajaida sawea matube ichanun itan matu anu jikiaya juni betsan yuikin: “Na tsauti bebunua peki tsauxun ninkayuwe”, iwanan, man jatu duawaya juni betsa nuitapai tadi chuka sawea matube ichanun itan matu anu jikidiaya juni betsan yuikin: “Main tsauxun ninkayuwe. Nikatsi iki min nixun ninkatiduki”, iwanan, 4juni nuitapai dakewakin xanen ibu pe bestikidanai ikin man duawakubainmiski. Jaska katukin jaska Diosun matu amakatsis ikai man akama ikunkainaii, shinanchakakinan.

5En betsabu inun en puibuun, matuwen nuikin en matu bechipaiai en jancha ninkaidakanwen. Na mai anua tsuabuda nuitapaibu Diosun katua jabun Dios ikunwan kayabiaibu pepakanikiki. Janua chipu jaska jiwekunkainaiwen taexun niti akama nai anu jabe jiwemaxanai Dios yubakanixun dananma jatu bechipaimisxun jatu manakuxanikiki, nai anu jatu jiwemakinan. 6Matubunan, shinankanwen, jabuwen datekin man jaska jatukidi shinainan. Ja yuda mabuwanyanbu man duawaidan, jabunan, matu ichakawamisbuki. Ja inun, jabiabundi matu achixun xadabainkin xanen ibubu matu inanmisbuki. 7Jabunan, nukun Xanen Ibu Jesucriston matu katuni jakidi jawen kenawen man janchai jancha chakabuwen jakidi matu chitemisbuki. Matu jaska wamisbukidi shinankanwen. 8Jaska Diosun jawen jancha yuixunikabu jatu kenemakin jatu yusinma akeakeni tibi binua Jesúsun ja kene ana jatu yusini matu ana yuinun ninkaidakanwen: “Mimebi min yuda min nuimis keskakin yuda betsabu tibiwen nuikubainkanwen”, iniwen taea jaska chibankubainkin jawada Diosun bechipaimis akin man chibankin akin pewaidan, jaskadan, peki. 9Jakia jadatuda mabuya inun peiya besti jatukidi shinankin ja yuda betsa mabuuma jawawen matu medabewatidubuma jatu shinankin kanekin Diosun yununi pewama matumebi Diosun kupiti man ichawaii. 10Tsuanda dasibi Diosun yusian chibankatsis ibiakin jakia yusian bestichai chibanma kanekin dasibi ja Diosun Moisés yununi inun nemani man ma jabiati chakabuwaki, matun yuda jawawen xuxati jayamaidan. 11Ja inun, Diosun Moisés jawen yusian kenemakin yuikin: “Ainyanbia inun beneyabia betsabe chutanametimaki”, ani inun: “Matunmebi pubenkin yuda betsa tenantimaki”, akin yuiniken janua man ainyan inun man beneya yuda betsabe min chutanameamadan, jaskai man peaii. Jamen jaskabiai juni betsa tenankin Diosun yusianki meseama patapakin man kanekubainaii. 12Tsuabunda Diosun yunuti inun jawen nemati Jesúswen jatu unanti wakatsi ma pewaniwen taexun jadakidida man janchai inun man jatu uinmakubainaidan, chanima Jesúsun yunuti benawen ma matu taxnimakubainikiki. 13Diosun nuku eska waxanikiki. Matu yuinun ninkakanwen. Tsuabuda nun jatuwen nuisbuma Diosundi nuku unanti wai nuiama ixanikiki. Jamen tsuabuda nun jatuwen nuikubainmisbudan, janu kupikin unanti waitian jawa nuku ichakawama jatu binumakin nuku paxa wakin binumaxanikiki.

Jadatubunda ikunwan kayabi wai medabenain unantikiaki, na janchadan

14En betsabu inun en puibuun, tsuabuda eska janchamisbuki. “En Dios jiwexunkin pe chibankin en ikunwaiin”, ibiamisbu jakia jaska Diosun yununi axunkin benimawatidubumaki, jamen jawen jancha bestiwen yuidan, jawa jawen ikunwain kayabi xabakabi jawen jatu uinmakin axuanmabiadan. Jaska Dios ikunwainkidi besti janchamisbudan, Dios anu mekei paxati jawen ikunwain jayamaki. 15Shinankanwen. Eska ikunwain betsa juni kasmai ainbu jadatuda nuitapai tadiuma inun pitiuma natian jawa jayama jiweyuken 16tsuanda tadi inun piti jatu inankin medabewayukatsi ikama jawa jatu medabewatikidi jawen shinanen medabenan besunmai jatun kexa bestiwen yuikin: “Tadi pe sawetan jawada piti man pikatsis ikai pikin yaniwatan unanuma jiwekunkainwen”, iwanan, jancha pepa yuibiakin jaska jatu uinmakin axuanmabia matun jancha jamenki. 17Jamen tsuada: “Dios en ikunwaiin”, iwanan, kexa bestiwen yuiaidan, jaska besti kainmaikiki, jaska Diosun bechipaiai xabakabi axunkin uinmamadan. Jawen akadan, mawa keskaki.

18Jaskai tsuanda ikunwan kayabi wadiamabe janchai eskai man unantinantidubuki. Matu yuinun ninkakanwen. Tsuabubeda janchakin yuikin: “Mianan, Cristo min ikunwanyan eanan, yuda betsabu en medabewakubainaii, ikin en yuiaiwen taexun jaska yuda betsa betsapa medabewai en pe jiwemis mia uinmakin jaska Cristo en ikunwain en mia uinmatiduki. En akaya jakia mian tsuada medabewama jaskada Cristo min ikunwain xabakabi min ea uinmatidumaki. Janchawens besti ikunwankin min jawada min ea uinmatidumaki”, akin man jatu dakematiduki. 19Januxun matu betsandi shinankin yuikin: “Epa Dios ja besti kushipaken ja besti en ikunwaiin”, ikin man pe shinankin yuiaii. Jaskabiaken yushin chakabubun jabiaskadi ikunwanbiai Dioski datei jawen yuda chuduin saki saki idiamisbuki, kupixanaiki dateidan. 20Jaskaken Dios ikunwainan, ana unainsmapayamakanwen. Cristowen Dios man jamen ikunwan bestiaidan, jamenki. Jaskaken man kanemis jamenwanma unantan ana jameanma ikun kayabi wakin Cristowen Dios dayaxunkubainkanwen. 21Nukun xenipabu Abrahamkidi matu shinanmanun ninkaidakanwen. Jawen bake Isaac kainma ma bedunanken Diosun Abraham ikunwain unanti wakin yuikin: “Min juni bakedan, ja min bechipaijaidai, min bake Isaac Mati Moriah anu iyuxun chi tapu watan jakixun ea inankin kuakin menuxanwen”, aka iyuxun samama chachinun, iwanan, uinmakin akaya Diosun nemanikiaki. Jaska wakin jawen shinan pewen Dios benimawaya: “Ea ikunwain juni pepaki”, aniki. 22Jaska nukun xenipabu Abrahamnen Dios axunkin uinmai jawen akawen jaska ikunwain kayabi xabakabi wamaniki. 23Jaska Abrahamnen Dios ninkaxun jawen jancha chibankin jawen bake yaushiama jawada Diosun yunua axuniwen taexun Moisin jakidi kenekin yuikin: “Abrahamnen Diosun jancha ikunwaniwen taexun Diosun shinankin: ‘Abraham juni pepaki’ ”, aniki. Januxun ana Diosun yuikin: “Abrahamnan, en jaibuki”, anikiaki.

24Jaskaken bemakis Dios ikunwan bestiama jakia Diosun yunuadi jadatubunda man axuainwen taexun Diosun matukidi: “Ma pe waniken jaska shinankin ikunwankin man uinmakin jawada axundiaidan, man ma pediki, ikunwan bestikin man akamadan”, shinankin matun aka uindakubainkanwen. 25Abraham keskai Rahab atiabiamis Dioski mesekin Israelbun xanen ibun tsuma unanepa unantinan dabenika Jericó maewan anu jikitan Rahabin jiwe anu jikiaibu jatu unanti watan Jericó maewan xanen ibuki chaniabu jawen soldadobu jabu unantinantan chaninika dabe jatu achimanun, iwanan, Rahabin jiwe anu jikiabu Rahabin jatu medabewakin soldadobu padanxunkin jawen jiwe anu adubiatan jatu yuikin: “Chanima en jatu uinxuki. Jakia jadakidida ma bukanikiki. Jatu benatankanwen”, atan bai betsawen jatu nichinkin medabewanikiaki. Rahabin jatu jaska waiwen taexun jawen akawen Diosun pepa wadianiki. 26Ja inun, yuda yushinyanbia jawen yushin kainkainaya mawamiski. Jaska keskadiai ikunwan bestikin jaska Diosun yunua chibankin dayaxunama jawen akadan, jamenki, jatun shinan pewama mawa keskadan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index