Search form

Santiago 2:21

21Nukun xenipabu Abrahamkidi matu shinanmanun ninkaidakanwen. Jawen bake Isaac kainma ma bedunanken Diosun Abraham ikunwain unanti wakin yuikin: “Min juni bakedan, ja min bechipaijaidai, min bake Isaac Mati Moriah anu iyuxun chi tapu watan jakixun ea inankin kuakin menuxanwen”, aka iyuxun samama chachinun, iwanan, uinmakin akaya Diosun nemanikiaki. Jaska wakin jawen shinan pewen Dios benimawaya: “Ea ikunwain juni pepaki”, aniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index