Search form

Santiago 3

Nukun jancha paepa chi keskakiaki, na janchadan

1En betsabu inun en puibuun, matuwen nuikin ana matu yusinun ninkakanwen. Jatida ichapa matumebi jatun yusinanun ika jawen kemuyamakanwen. Na jiwea nun unanmabia nun Dios dayaxunun ikaibudan, jaska tibi jatu medabewai nun janchakin jatu yusinbiamis jabiawen taexundi jawa kaneama Diosun nuku tibi unanti waxanikiki. 2Dasibibunan, nun kanejaidamisbuki. Jaskakenan, tsuabunda jancha chakabu yui xechakakin kanekatsis ikama jawen yuda mekekin jamapai tibi shinankin jawen shinan meke pewatan jawen jiwea kayatapinbaintidubuki. 3Ja inun, jaska keska wakin caballo nun mekebainmisbukidi matu yusinun ninkakanwen. Caballo jawen yuda jidabi mekemabainkatsi jau nuku ninkabainun jawen jaxpanu mane jankixkuntan jawen buxka buxkean akeakebainkin dasibi jawen yuda jidabi nun mekemabainmiski. 4Ana jaska keskadi betsadan, xaxuwan ewapa niwewanen tuabiabainmisken janida bukin juni jatun bunikatun jadidi bukatsis ikin jawen buxkean akeakebainti jaiman keska chinetamea jatiumawen bukin kayatapian akeakebainmisbuki. 5Jaska keskadi wai nukun janawenan, jamapai betsa betsapakidi nun jawen janchamiski, pepa inun chakabu jatu yuikin jatu shinan junekin jatu shinan pe wamakinan. Jaska keskadi wakin nun jatu eska watiduki. Bai ewapa chi deken pishtawen ketian ja bai ewapa menu keyukin tawakada abainmiski. 6Nukun janchadan, chi keskadiki. Jaska keskawen tsukida shinanchaka pishtakin nun xechakai janchaidan, nun ja jatu dabanmakin nuitapa watiduki. Jamapai jancha chakabu nun yuiaidan, paeki. Jaska shinain nun janchamiswenan, ibubis nukun jiwea bai menukin itsa wakin nun benumiski. Satanás chi anu kaxanaitun jatun matu shinanmamiski, matun jiwea pe kainai nakumakin chakabu wamakinan. 7Ja inun, yuinaka ni medan jiweabu inun, peiyabu inun, nutawen mapumisbu inun, ianenwan medan yuinaka jiweabu nukuki nukuai bitan pubenbiaken dasibi daewakin unainsmapa watan yudabun beya wakin daewatidubuki. 8Jakia tsuan nukun jancha nemakin ibubis mekekin pewatidumaki. Ja chakabu jaki mata jatun binua jaska waxun jancha pe yuitidumaki, ja chakabu ichapa pae matadan. 9-10Ja inun, janchakin jabias janawen nukun Xanen Ibu Epa Dios pe yuikin kenwanbiatan yudabu ja itsa wakin dami wanidan, jabias kexawen jatuki xechakakin nun jatu yupumiski. En betsabu inun en puibuun, nun ana jaskatidubumaki. Shinaindakubainkanwen. 11Ja inun, jabias chachanua unpax paisma inun unpax muka jabaismaki. 12Ja inun, higuera ji bimi ja besti bimimiski, xenan ikamadan. Ja inun, nishi betsa jawen bimi besti imiski, higuera ikamadan. Ja inun, ian batapanu unpax paisma nun bitidumaki. Nukun jancha jabias keskadi wakin jabias janawen jancha pepa inun jancha chakabu nun yuiama itishadaii. Jaskaken nukun jancha Dios mekematan Dios kenwain yudabuki ana xechakai ana jatuki en jen iyamakubainkanwen.

Unanepa kayabidan, eskatikiaki, na janchadan

13Eskai unanepa kayabi man jiwetidu matu yuinun ninkaidakanwen. Chanima matubu jatidibun Diosun jancha unanjaidakin man ninkajaidakubainaibunan, kaneama yudabu matun shinan pe jatu uinmai pejaida jiwekubainkanwen. Man jaska jiweabu jawada pe man akubainmis shinankin ana yuiama duapa bestikin jaska Diosun shinanwen babutan unanepajaidakin xabakabi yuda betsabu man jatu uinmatidubuki. 14Jakia matubu betsa unanepakatsis ibiai yuda betsabu tibi jawada jaya min mia jaskatiduma shinain matun juintinin pubenkin jatu paxkanun ika xanen ibunun ikin jaska Diosun bechipaimis chanima man jayamabia jaska bestiwen man kenkubainkanaii. 15Jaskakin kanei ibubis unanepapaikin jaska Diosun shinain anua juai akama jakia jaska Dios ikunwanbuma inun Satanásan shinanmis jaska keskadianun ika man ikaii, yuda betsabu tibi binunun, ikidan. 16Janua matu anua tsuada unanepabiaya ja chibankatsi ikama jaki sinatai eadi jaskadianun ika shinain xanen ibunun ika man binunanain man jaskaibu tsuan matu pe meketimaken jamapai chakabu tibi mekin man akai jayaki. 17Jakia jaska Dios anua juai jaya jawen unanepakin akidan, man eskatidubuki. Matun yuda man xanen ibubia matun shinanwen xanen ibukidi shinanma jatu binukatsi ikama pe besti ikunkaini xabakabi man jatu uinmatidubuki. Ja dikabi duapai inun, jatuwen nuikin betsabu janchai nemama ninkamis inun, daewanika inun, betsabuwen nui medabenan bestimis inun, bepadameama dasibi jatu medabewamis inun, chanima yui kayabimis inun, yudabu padainsma inun, Dios chibain chintuanma inun, pepas besti katui unanepabu man jiwetidubuki. 18Jaska unanuma man jatu jiwetankubainai ja unanumawen taeadi yuda betsabu unanepadiakin xabakabi jatu uinmadiakin pe besti man jatu uinmakubaintidubuki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index