Search form

Santiago 3:1

Nukun jancha paepa chi keskakiaki, na janchadan

1En betsabu inun en puibuun, matuwen nuikin ana matu yusinun ninkakanwen. Jatida ichapa matumebi jatun yusinanun ika jawen kemuyamakanwen. Na jiwea nun unanmabia nun Dios dayaxunun ikaibudan, jaska tibi jatu medabewai nun janchakin jatu yusinbiamis jabiawen taexundi jawa kaneama Diosun nuku tibi unanti waxanikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index