Search form

Santiago 4

Diosbe jaibunametan ana chintuntimakiaki, na janchadan

1Man unain ikai janua jukin matu ja imakin janchawen janubi chitenamemakin matu detenamemaidan, jaska kainkinan, matun juinti medanua kemu chakabu taxnikin matu imaikiki. Man jaskakunkainaidan, shinankanwen. 2Ja inun, jawada bikatsis iki kemubiakin man bitidumawen taea jawada yuda betsa jaya uin jawen man kemuai yuda betsaki sinatakin man tenankatsis ikaii. Ja inun, yuda betsa mabu jayaken putamatan bianun ika nui sina detenun ikasmai man ja ibestimiski. Jabiaskabiaken jawada Diosun matu inantidu yukakin man ea aismawen taexun Diosun jawa matu inanmaki. 3Ja inun, jawadakidi Dios man yukamiski. Januxun man yukakin man ea abia jawa man bismaki, man jamakidi yukachakaiwen taexunan, jaskadan, jaska Diosun shinain keska akatsi ikama jaska matumebi jawen bepadamei ibubis benimai man jamen chakawakatsi ikin jakidi shinainan. 4Jaskati kemain yudabun man ikunwankin pewabumaan, ¿jaskai Dios jaibu wabiatan matumebi jawada Diosun danain man akubainai? Jaskaken tsuabunda jawada Diosun bechipaiama bechipaikin Dios danain ana jabe jaibunamekatsi ikabumaki, ana chintuntan jaki sinatamaidan. 5Matu shinanmakatsi ikin Diosun jancha jakidi kenekin yuikin: “Diosun Yushin Pepa nuku medan jiwemanitun nuku yaushikin mekekubainmiski”, iwanan, yuikin jamen jakidi keneama iniki. 6Jakia jamapai tibi nun akaidan, jawen pepawen nuku medabewakin binumaikiki. Jaska jawen jancha yuixunikatun kenekin: “Tsuabunda yuikin: ‘Jamapai betsa betsapa emebi en atiduki’, ikin keainbudan, Diosun jatu bextemiski. Jamen tsuabuda babutan yuikin: ‘Diosun besti ea medabewaya jawada chakabu jawen pepawen besti en dainbaintiduki’, ikaibu duawakin jabu medabewakubainmiski”, iniki. 7Jaskawen taexun Diosun medabewakin jau matu mekekubainun jaska bechipaiai axunkin chibankubainkanwen. Jaskai jen iyamakin diablo Satanásan matu chakabuwamakatsi ikaya: “Diosun ea mekeaya en mia ninkamaki. Tudi kadiwe”, man wakubainaya Diosun kushipaki datei Satanás paxaxanikiki. 8Jaskaken tsuabunda Dios inun Satanás ja dabe chibankin man shinanchakaya matu yusinun ninkakanwen. Janun Dios shinan kayabikin jaibu kayabi wadikanwen, jadi jau matube jaibunain dasinunan. Man jaskakubainaibudan, jaska nukun meken detsis mepanui nun yamamis keska wakin matun juintiwen man shinan chakabuwai jaki pechi jakimatan yamawadikanwen. Jaska wakin man Dios bechipaikin jaibu wakatsis ikaibu Diosun matu jaibu waxanikiki. 9Ja inun, man jabe jaibunameama chakabuwakubainaibuun, ana pepeama matun chakabu unantan jawen kaxakatsi iki ana usain benimama juinti nishmai punu nukatan matun shinan inun matun juinti pewadikanwen. 10Janua shinan betsai babutan nukun Xanen Ibu bebunxun yuikin: “Eanan, chakabu besti en akubainmiski. En chakabu ea buaxuntan ana shinanma ea mekekubainwen”, man akubainai duawakin Diosun jawena wakin matu kenwankin binumaxanikiki.

11En betsabu inun en puibuun, betsabun ikunwainbu betsabukidi jawada chakabu ninkatan yuda betsabu yuibaunkin man jabu yuaiin, jatukidi jaskatimabiakenan. Chanima Diosun nuku yusinkin: “Matunmebi man nuimis keskakin yuda betsa betsapa tibiwen nuikin jatu duawakubainkanwen”, iwanan, nuku yusiniki. Jaskaken tsuabunda ikunwain betsabu chitekin Diosun yusian chitediakin jadatuda yusian man bechipaiamabia jawen besti jatu unanti wakin man jatu chitea akeakeaii, matun yunukin akawakinan. Jatu jaska wai man daki ana Diosun yusian chibankatsi ikama danain man jaki meseamaki, jawen yunutikidan, Diosun abiaxanayadan. 12Ja inun, jawada nun anunbun Diosun jawen jancha nuku inankin yununiwen taexun ja bestitun yudabu kupia akeaketiduki, jatun pepawen inun jatun chakabuwenan. Jabiaskabiaken jawen janchawen yununi shinanma kanei matudan, jabun matu enawaibu jatu unanti wakin jatu chitenun ixun man kanekubainaii. Jatu jaska watimaki.

Tsuada yubakai kenbiatan meshukidi jaskadaxanai tsuan unanmakiaki, na janchadan

13Eskakididi natian matu yusinun ninkakanwen. Jawada Diosun matu amakatsi ikai shinanma jawada matumebi man akatsi ikai akin tsuanda yuikin: “Ikis kasmai, meshukidi kasmai, jadakidida maewan betsanu kaxun jadixun badi jidabi mabu inananan akeakekaunkin pei ichapa bikin en icha watanxanaii”, iki man jamen yubakaii. 14Meshukidi jawada kainkin mia itimaska watidu min unanmaki. Nukun jiweadan, basnun keskakidi nun shinantidubuki. Penama basnun bututan mayakabiaxu jawaida pua iki mainbainmis keskai natian man jiwebia meshukidi man mawatidu tsuan unanmadiki. 15Jakia eskakin man shinan pewatiduki, matu yusinun ninkakanwen. Tsuanda shinankin yuikin: “Nukun Xanen Ibun ea mekexun jiwemayuaya jawada jaska ea shinanmai en atiduki. Ea shinanmamaken en atidumaki”, ikin pe man shinankubaintidubuki. 16Jamen jaskama matu ibubis janchai kenkin jawada Diosun matu amakatsis ikai shinanma jaska man akatsi ikai besti matumebi kenkin anun ibestikunkainaidan, chakabuki. 17Jaskawen taexun tsuabunda jawada pepa Diosun bechipaimis unanbiakin man akamadan, chakabukin Dios man paxkaii.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index