Search form

Santiago 4:11

11En betsabu inun en puibuun, betsabun ikunwainbu betsabukidi jawada chakabu ninkatan yuda betsabu yuibaunkin man jabu yuaiin, jatukidi jaskatimabiakenan. Chanima Diosun nuku yusinkin: “Matunmebi man nuimis keskakin yuda betsa betsapa tibiwen nuikin jatu duawakubainkanwen”, iwanan, nuku yusiniki. Jaskaken tsuabunda ikunwain betsabu chitekin Diosun yusian chitediakin jadatuda yusian man bechipaiamabia jawen besti jatu unanti wakin man jatu chitea akeakeaii, matun yunukin akawakinan. Jatu jaska wai man daki ana Diosun yusian chibankatsi ikama danain man jaki meseamaki, jawen yunutikidan, Diosun abiaxanayadan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index