Search form

Santiago 4:13

Tsuada yubakai kenbiatan meshukidi jaskadaxanai tsuan unanmakiaki, na janchadan

13Eskakididi natian matu yusinun ninkakanwen. Jawada Diosun matu amakatsi ikai shinanma jawada matumebi man akatsi ikai akin tsuanda yuikin: “Ikis kasmai, meshukidi kasmai, jadakidida maewan betsanu kaxun jadixun badi jidabi mabu inananan akeakekaunkin pei ichapa bikin en icha watanxanaii”, iki man jamen yubakaii.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index