Search form

Santiago 5

Mabuwanyanbu jaskaxanaibu bebunkidi jatu yuinikiaki, na janchadan

1Mabuwanyanbuun, jaska kainbidanaya mei kaxai sain iki man nuitapaxanaikidi matu yuinun ninkakanwen. 2Natian mabu inun pei ichapa inun, tadi pepa man jayaki. Jakia matun pei yamaya matun tadi jawendua jawen masanen pikin pesa pesa akin keyudiaxanikiki. 3Ja inun, matun oro pei jexe inun matun plata pei jexe ichapabiaken tsua medabewakin jatu inanma man adu bestikubainmis pui ichai keyuxanikiki. Jesús ana judiamaken natian matun pei man icha wamiswen taea Jesús ana ma jua kemaya ja mane pui ichai jabai ja matuki chaniai keskaya jawen taexun Diosun chi keskawen matu yama waxanikiki. 4Jaskaxanikiki. Ninkaidakanwen. Dayakapabu jatu dayamakin matun bai jatu udumakin jatu padankin jaska wakin man jatu bexpa bechimis yuiaibu nukun Epa Dios kushipajaidatun jatu ninkamiski. Ja inun, matun yunu matu tsekaxun manchinxunmisbun jaska man jatu pakama yui matuki ja ikaibu ninkadiamiski, Epa Diosunan. 5Na mai anu yuda mabuwanyan jiweadan, matun man uintidubuki. Jatidibudan, eska bestiwen jiweabuki. Tadi jawendua sawea inun, mabu jawendua besti jaya jawen besti kemuaibudan, ina awa pi chakayama xuadanwan nia keska ma janu dete kemabu keska man jiweabuki. 6Matunan, jadatubunda jawa matu chakabuwaisbuma betsabu tenankin ichapabu man jatu ichakawamiski, jabun jawa matu nemakin yuiabumadan.

Jawada bika tenebiai jin jin ikama tenetikiaki, na janchadan

7En betsabu inun en puibuun, nukun Xanen Ibu ana juxanaya jin jin ikama tenetan manakakubainkanwen. Jaska keskadiakin bai wanikatun jawen yunu banaima unanxubida ewai kaniaya jawen yunu pikatsis ikin uikin mai mechawakin jau mai bepaki wayunun, iwanan, jin jin ikama manamiski. 8Matubudi jin jin ikama tenetan manakaidan, chintuanma shinan mestenwankanwen, nukun Xanen Ibu jawaida juxanikikidan. Uindakubainkanwen.

9En betsabu inun en puibuun, Epa Diosun dasibibu jatu unanti waxanai ma jua kemaki. Jau matu jatube unanti watan kupiyamaxanun ana nukun betsabube ja iki chitenamedabeyamakubainkanwen. 10En betsabu inun en puibuun, nukun xenipabun Diosun jancha yuixunikabun Diosun jancha xabakabi jatu yusin bika tenebiai jin jin ikama tenetan jiwepaunibukidi shinain jabiaskadiai jiwekubainkanwen. 11Ja inun, chintuanbumawen taexun Diosun duawakin jatu kenwankubainiki. Nukubu nun shinan chankankatsis ikaidan, jawada bika tenekin jaska besti meama jawen kushipakin binukin nun tenetidubuki, jaska nun bechipaiamabiadan. Jaska nukun xenipabu Job ini man ninkamiskidi xabakabi ana matu shinanmanun ninkakanwen. Jamapai bika tibi yudabun tenetidubu Jobun tenekubainaya jawen yuda chami keyuni inun jamapai bikajaida teneai Diosun nemama ibiaya Jobun Dios ikunwanpakekubaini chintuanma inikiaki. Jaska Jobun ikunjaidawai nukun Xanen Ibu Diosun jaskada watan jawen nuikin duawakin atimas jawen isin xuxawatan ana jawenabu inun jawen yuinaka debui keyuima ana jawenchains inan akeakebainikiaki, jawen shinan pepawen Dios Jobwen nuikinan, nukun Xanen Ibu nui chakama inun medabenan chakaismatun jawen nuikin axunkinan.

12En betsabu inun en puibuun, jawada jatu axunkatsis ikin jawen jatu mestenjaida wamanun ixun Dioskidi kasmai jamapai tibikidi janchai jabukidi yubakayamakubainkanwen. Jakia: “En akaii”, itan kaneama akubainkanwen. Jamen: “En akamaki”, iki yuidiatan adiayamakubainkanwen, man jaskakin kaneismawen taexun jau Diosun matu kupiyamaxanunan.

Diosbe janchatikidikiaki, na janchadan

13Tsuabunda man jamapai bika betsa betsapa meaidan, Diosbe janchakin jawen kushipa yukakubainkanwen. Ja inun, tsuabuda juinti benimai shinan chankankin Dios kenwain jau jatun juiwen nawakubainunbunwen. 14Jaska inun, tsuada ikunwain betsa isin teneaya jabun matu yusinkin mekenikabu jatu kenakanwen, jabu bexun nukun Xanen Ibun kena kushipawen jadatuda xeniwen puxatan jau xuxawanun jau Dios jakidi yukaxunkubainunbunan. 15Dios ikunjaidawai man jabe janchaxunaya ja isin teneai xuxa wakin nukun Xanen Ibun ana benikin jatu kushipa waxanikiki. Ja inun, ja isin teneaitun jawada Diosun nemani kanei chakabudiashina Diosun buaxuntan ana shinanma ixanikiki. 16Jaskaken matun chakabu ana juneama jaska man kanekubainai ikunwain betsabube yuinamekin chanikin Dios ea akin jau matun chakabu buatan matun yuda xuxawanun yukakubainkanwen. Diosun mia unan keyuaya man jabe jaskai janchaidan, chanima tsuada yuda pepakidan, Diosun kushipa pae ichapa jayaki. 17Ja inun, nukun xenipabu Elías nuku keskakidi ana shinanankanwen. Bika tenei Diosbe nun jaibunameai keskai chintuanma Elíasdi jiwekunkainikiaki. Jakia jawenabun Dios chibanbumawen taexun Elíasin Dios yukakin yuikin: “Enabu min kushipa uinmakin ana ui jatu inanyamayukubainwen”, akin yukakin ui nesewaima badi dabe inun besti namakis ui ana imama inikiaki. 18Januxun Dios ana yukaken jawen kushipa jatu uinmakin ui ana tuea janua yunu pakiwa ewai ana bimijaida jayakunkainikiaki.

Ikunwanbiatan ja bai chanima jeneabu medabewatikiaki, na janchadan

19En betsabu inun en puibuun, tsuada matumebi chakabui bai pepa jenetan man ma benukenan, jau ikunwain betsan mia medabewakin jau ana matu chintunwankubainunbunwen. 20Shinankanwen, matu tibibun man jatu medabewakatsis ikaibudan, chintunkin jatun bai pepa benushinabu man jatu medabewaidan, chanima mawa kayabitidububiaken man jatu kainmakin paxa waii, Diosun jawen jatu kupiti ichapa jayabubiaken jatu Dios daewaxunkin buamaxunkinan.

Jatiski, en janchadan.

Santiago

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index