Search form

Juan 1:23

23januxun Nashimanika Juanen jatu yuikin:

—Jaskakidi Dios janchaxunika Isaíasin keneni keskadan: “Janu tsua jiweabumanuxun jancha kushipawen jatu yuikin: ‘Nukun Xanen Ibu nai anua matuki bayui ma kemaikiki. Matun juintinin shinan pewadikanwen, bai kayatapia keska wakinan’ ”, akin kenenidan, en jaki— jatu wa

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index