Search form

Juan 12:12-13

Jerusalén maewan anu Jesús jikinikiaki, na janchadan

(Mt 21.1-11; Mr 11.1-11; Lc 19.28-40)

12-13Jesús uxashini bestenkaini Jerusalénki kemai juai banabitan Pascuatian nawai besi beshian yudabu midimabun Jesús kenwanbainkin xenpan pei mextexun sanan sanan axunkubainkin jancha kushipawen yuibainkin:

—Dios nukuwen nuikin nuku medabewamiski. Diosun kushipaya juai kenwanankanwen, nun Israelbun Xanen Ibu kayabikidan— iki jaki nukui buaibun

14-15januxun Diosun jancha yuixunikan yuikin:

“Jerusalén anuabuun, matun xanen ibu jawa keanma

burro bake kamaki katsaumea juxanikiki.

Dateama uinxankanwen”,

jatu watan kenenidan, jabiaskadiai burro bake Jesúsun bechitan jaki katsaumekaini kai Jerusalén jikiaya

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index