Search form

Juan 12:14-15

14-15januxun Diosun jancha yuixunikan yuikin:

“Jerusalén anuabuun, matun xanen ibu jawa keanma

burro bake kamaki katsaumea juxanikiki.

Dateama uinxankanwen”,

jatu watan kenenidan, jabiaskadiai burro bake Jesúsun bechitan jaki katsaumekaini kai Jerusalén jikiaya

16januxun ja dukun Jesús jaskai nun jawen tsumabun nun jawa ninkakin pewama iniki. Jakia chipu Diosun Jesús bestenwainmaken shinankin jaska dasibi ikima ja kenenibu inun kenwankubidanshinabu shinankin atimas jakidi nun ninkaniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index