Search form

Juan 12:34

34januxun mapubaunabu betsan yuikin:

—Diosun jancha kenenibu anua uinkin nun manakamisdan, “Mesías Cristo jua matube jiwepakexanikiki”, akin kenenibukenan jaskakin: “Nukun Juchi Kayabi Iyua Mesías binikin sanankin nichinxankanikiki”, ikin ¿min jaska nuku yuixumen? ¿Jaskakenan, tsuamen, nukun Juchi Kayabi Iyuadan?— aka

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index