Search form

Juan 12:39-40

39-40Jaska inun, Isaíasin yuikin:

“Jau uin pewayamanunbun inun jau shinan pewayamanunbun

Diosun jatun bedu bekun keska wakin

jatun juinti kushi waikiki.

Jaskawen taexun Diosun yuikin:

‘Jatun shinan betsa watan

ea ikunwainbu en jatu xuxawakeanaii’ ”,

akin Diosun jancha ikunwantidubumakidi Isaíasin keneniki. 41Januxun Isaíasin namai keskakin Jesúsun kushipa uintan jakidi chanikin jatu kenexuniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index