Search form

Juan 15

Jesúsdan, uva bana jawen taxu keskakiaki, na janchadan

1nun benibaunaibu nuku ana yuikin:

—Ana betsa matu yusinun ninkayukanwen. Eadan, en uva bana nia jawen taxu kayabiki. En Epadan, miban ibuan mekekin meudumiski. 2Jatidi mebi tibi bimi jayamaken mextexun putamiski. Jakia jawen mebi tibi bimiyamis ana bimijaida wakin jawen ibuan bumextekin pewamiski, jau ana katakutan bimijaidanunan. Ea ikunwainbu en Epa Diosun jabiaskadi waxanikiki. 3En jancha en matu yusiain man ikunwainwen taea man ma shinan betsa jaya man ma xunpinjaidaki. 4Jakia jawen taxu anua jawen mebi betsa meskea ana jaska bimitidumaki. Jabiaskadi wakin ea jenebainkin man Dios benimawatidumaki. Jaskaken en matu putama keska wakin eadi putayamaxankanwen. 5Eadan, en miban taxu keskaki. Matudan, man jawen mebi keskabuki. Ebe jaibunamekin bimi ichapaya keskakin man Dios benimawatiduki. Eauma man jawayatidumajaidaki. 6Ea jaibuwama ewen pechiadan, jawen mebi bimiuma mextetan putaima badin xana washina ichawaxun kua keska wakin Diosun chi anu jatu udenxanikiki.

7Janua matudan, ebe ketaxamexun en jancha shinankin unanjaidai jakimama chibankubainkin jawada bikatsis ikin man Dios yuka matu axunxanikiki. 8Jaskai duapanankin Diosun kushipa man jatu kenwanmaidan, bimi ichapayai keskakin chanima en tsumabu kayabi xabakabi man ixankanaii. 9Eanan en matu bechipaiaii, jaska en Epan ea bechipaikin akai keska wakinan. Jaskawen taea ea putapakeyamaxankanwen, en nui man jayawen taeadan. 10Jawen jancha en chibanyan ea bechipaikin en Epan ea putaismaki. Jaska keskadi wakin en yunua jancha man chibanyan matu bechipaikin en matu putamadi ixanaii.

11Shinan chankain man ebe benimajaidanunbun jawen benimati jancha en matu yuiaii. 12-14Tsuada jawen jaibuaibuwen nuikin bechipaikin jatu medabewai mawaxunai tsuan jaskakin ana betsan binutidumaki. En jancha man chibankubainai man en jaibuki. Eskaki, en matu yunuaidan. En matuwen nuikin bechipaimiski. Jaska chibankin betsabuwen nui bechipainamekubainxankanwen. 15Jamen betsadan, jawen dayakidi jawen dayadubu xanen ibun jatu xabakabi tapinmaismaki. Jakia dasibi en Epan ea yuia en matu unanmaiwen taexun yunubiakin en dayadu wakin matu kenama en jaibuwakin en matu kenaii. 16Man ea katuama ean en matu katuniki. Jaskawen taexun en matu yunuaii. Kaxun jatu yusinkin man bimi ichapa wai keska wakin en tsumabu jatu wakin jau chintunyamanunbun jatu kushipa wakubainxankanwen. Jaska wakin en kenayaxun Epa Dios jamapai tibi man yuka matu axunxanikiki. 17Na jaska en matu yunuai keska wakinan, jabun ea ikunwain betsabube jatuwen nui bechipainamekubainxankanwen— iwanan,

Yudabun Jesús dananixun jawenabudi dananxanaibu jatu yuinikiaki, na janchadan

18-19ana betsa nuku yuikin:

—Jabun shinain keska man shinanyan ea ikunwanbuman matu bechipaikeanaii. Jakia ikunwanbuma anua en matu katuni jabun shinain keska man ana shinanmawen taexun ea dukun dananshinxun matudi danandiaxankanikiki. 20En matu yuixudan, shinaindakanwen: “Dayakapan jawen tsuma binuismaki”, akin en matu yuixuki. Jaskaken ea ichakawanixun jabiabundi matudi ichakawaxankanikiki. Jakia betsabundi en jancha ninkanixun matun janchadi ninkakin adiaxankanikiki. 21Jatun ea yununi jabun unanbumawen taexun na jaska tibi matu wakinan, man ea chibainbuwen taexun matu axankanikiki. 22En yusin jua janchamaken jabu na mai anu jiweabun ibubis shinain: “En pepaki”, itidububia eskatian ana jaska waxun jatun chakabu ibubis juntantidubumaki, mekeidan. 23Jaska inun, ea danankinan, en Epa Diosdi danandiakanikiki. 24Ja inun, jatu anuxun en jawa jatu jaska waxuanma chakabu shinanma ikeankanaii. Jakia tsuan jaska jatu anuxun jaska waxuinsmabiaken Diosun kushipa jatun bedubi en ma jatu uinmabia uinbiakin ea inun en Epa danankanikiki. 25Jaskaken Diosun jancha yuixunikan yuikin: ‘Jawamawen taexun ichakawakin ea dananibuki’, iwanan, keneni keska menekin ea danankanikiki. 26Januxun matudi danainbun en Epa anua mekenan betsa matu anu en yunua janua Yushin Chanima Unanmanika juxun ekidi matu unanmai ea janchaxunxanikiki. 27Ja inun, matudi en taxnikidanai anua tapin man ebe ikunkidanshinadan, man ekidi janchai chaninikabudiki— iwanan,

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index