Search form

Juan 19

1Pilaton ninkawanxun jatu yunua bichi kushatiwen Jesús kusha kusha atan 2kaxe wakin romano soldadobun nishi muxaya maiti waxun Jesús maimaxun xanen ibun bemakia tadi tashijaida sawematan 3bestibu Jesúsun besuudi nixun kaxe wakin yuikin:

—Judio xanen ibu kayabidan, min miaki— iwanan, jawen besuki bepaistantanaibun

4Pilato ana kaintan judio xanen ibubu yuikin:

—Jesúsun jawa jatun chakabu wama ishian en matu unanmakin kainmai uinkanwen— jatu waya

5muxa maiti inun tadi pauti tashipa meshu duakabi sawemabu jawen besu jimin iduma Jesús kainkidanaya Pilaton tenankatsi ikama ana jatu yuikin:

—Na juni man iwexudan, uinkanwen— jatu wa

6uinkin Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun Templo mekenikabun jui kushipawen Pilato yuikin:

—Cruzki mastawe! Cruzki mastawe!— akeakeabu

jaska waxun atidubuma unanbiakin Pilaton jatu kaxe wakin ana yuikin:

—Jawa chakabu jayamaki. Matunmebi iyuxun aditankanwen— jatu wa

7Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubun yuikin:

—Chani chakai: “En Diosun bakeki”, imiski. Diosun jancha Mosésin nuku kenexuni nun jayaki. Jaskawen taexun Dios yuankin kanemiswen taea nun yunuaiwen taeadan, jau mawanunwen— aka

8jaska yuiaibu ninkatan Pilato ana datekin 9jawen kene medan ana chintuanbain Jesús iyuxun yukakin:

—¿Min janiamen?— aka Jesúsun ana jawa yuiamaken

10jaki sinatakin Pilaton ana yuikin:

—¿Min ea ana jancha wamamen? En kushipawen jawa wama en mia nichintidu inun en kushipawendi en mia jatu mastamatidu, ¿min unanmamen?— aka

11jaska yuiai ninkatan atimas Jesúsun kemakin:

—Diosun dasibi damiwanitun mia kushipa yunuama ekidi min kushipa jayama ikeanaii. Jaskaken jabun ea achixun mianu yunuxun ea nichianbunan, jabun chakabudan, mina binuabuki, Dios sinatamakinan— aka

12jaska wa ninkatan Pilato taxnikidan Jesús jawa wama nichinun ikaya judio xanen ibubun jui kushipawen Pilato ana yuikin:

—Tsuada xanen ibu kayabi ikatsis ikin min xanen ibu kayabi César danankin jawen kushipa mebinpai imiski. Jawa wama Jesús min nichiainan, min Césarn jaibumaki— akubainaibun

13-14janu Pascua meshukidi ixanaitian ma badi manananbi kaya jaskaibu Pilaton ninkatan Jesús taxnimabidan mishki buyakin kedan wanibu jawen kena hebreo janchawen kenakin Gabatá januxun yunuti anu tsauxun kaxe janchawen judio xanen ibubun jatu yuikin:

—Nadan, matun xanen ibu kayabiki— jatu wa

15jaki sinatakin jancha kushipawen yuikin:

—Tenandiwe! Tenandiwe, cruzki jatu mastanmatanan!— ikubainaibun

Pilaton ana jatu yukakin:

—¿Jaskakin matun xanen ibu kayabi jatu mastamapa?— jatu wa

Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubun yuikin:

—Nukudan, nun xanen ibu betsa jayamaki! César besti nukun xanen ibu kayabiki. Jatu mastamadiwe!— akabu 16jatun janchawen taexun Jesús jatu mastamakin romano xanen ibu Pilaton jawen soldadobu yunua iyuaibun

Cruzki Jesús mastanibukiaki, na janchadan

(Mt 27.32-44; Mr 15.21-32; Lc 23.26-43)

17januxun jaki mastakatsi cruz Jesús iamatan xadamabainkin Jerusalén uke medanua kainmabainkin ja mati jawen kena Buxka Xau Mati anu mapematan, hebreo janchawenan, Gólgota anudan, 18-20januxun jawen tadi pekaxun cruzki mastaxun: “Nazaret anua Jesús judiobun xanen ibu kayabiki”, iwanan, Pilaton jancha dabe inun besti ji bexa sapaki hebreo janchawen inun, griego janchawen, inun romano jancha latinwen kenetan jatu buma Jesúsun buxka mamaki cruzki ja mamaki mastaxun netanbu romano soldado betsabundi juni yumetsu dabedi mastaxun betsa yusiudi nichinxun betsa yusmaudi nichintan Jesús namakis wabu Jerusalén dapikea bukin Pilaton jancha Jesúsun buxka mamaki netan judio ichapabun uinbainbainkin 21jaska wabu uinbain Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu Pilato anu buxun yuikin:

—Jadi min kenexun jatu netanmatidumaki: “Judiobun xanen ibujaidaki”, akinan. Jakia jaska ibubis yuimis keska jatu kene betsa waxunwen, eska wakinan: “Eadan, en judiobun xanen ibu kayabiki”, imiskididan— akabu

22Pilaton jatu nemakin:

—Jawada en ma keneadan, jau jabiaska kene nenunwen— jatu wa

23cruzki Jesús nichinxun soldado dabe inun dabetan Jesúsun tadi tibi jabu tibibun paxkatan jakia jawen sanpu chaipa jidabi kexemawen taea 24yuinamei:

—Paxkakin chakabuwayamanankanwen. ¿Tsuan bimenkain? jawen beyusti jexe putakin tsadin tsadin akin putanankanwen— iwanan, jaska bebunkidi Diosun jancha anu kenekin: “En tadi paxkakin en sanpu bikin jawen beyusti putaxankanikiki”, akin yuini unanmabia jaska kenenibu soldadobun jabiaskadi wanibuki.

25Jaska waibun Jesús mastabu dapi jawen ewa inun, jawen ewa betsa Cleofásin ain María inun, María Magdalena inun, ea nun nia 26-27jawen ewa inun ea uinkin ekidi Jesúsun yuikin:

—Ewaan, ja mia dapi niadan, min bakewawe— iwanan, ea bechipaijaidamisxun eadi yuikin: —Baa, ikis en ibu min ewa ea waxunwen. Ea uindaxunkubainxanwen— ea wa en jiwe anu iyuimaxun en medabewapauniki.

Jaskatan Jesús mawanikiaki, na janchadan

(Mt 27.45-56; Mr 15.33-41; Lc 23.44-49)

28Jesúsun jaska nuku yuitan dasibi jawen Epa Diosbe yubakani keyuai unain Diosun jancha anu jaska jakidi keneni menei Jesúsun jui kushipawen yuikin:

—Ma unpax manui en tetsusinaki— ikai 29ninkatan jabun kenpuki uva vino muka mata tsaua jaki tsinitiki pu atan tawaki ustanxun Jesúsun kexa anu sananxunabu 30tsu akin keyutan jui kushipawen Jesúsun yuikin:

—Dasibi en ma keyuaki— itan bekua tinian mawakin jawen Yushin ibu anu nichiniki.

Jashinwen Jesús pishipe akin chachinikiaki, na janchadan

31Janua judio xanen ibubu yuinamei: “Meshukidi sábado janu medibijaida Pascua nawatitianki. Cruzki jatun yuda mapuabu sábadotian nun jenetidumaki, Dios jau nukuki sinatayamaxanunan. Jatun yuda jau jawaida butenunbun Pilato yununun bukanwen”, ika buxun Pilato yuikin: “Cruz anua jatun yuda jawaida butetiki. Jau jawaida mawanunbun jatun kishi jau kishtekenunbun jatu yunuwe”, akabu 32Pilaton jabiaskadi shinankin jatu yunua soldadobu buxun ja dukun juni yumetsu dabe Jesúsbe mastabu kishtekedabetan 33janua Jesúski kemaxun ma mawa uintan jawen kishi tekeabuma 34jabiaskabiaken soldado betsan jashinwen Jesús pishipe akabu janua jakimamadi jimi jawen jene jusia jabaya 35-37jakia bebunkidi Diosun jancha keneni anu yuikin: “Jawen xau tekeama ixankanikiki”, anibu inun, kene betsa anuxun yuikin: “Tsuada chachiabu jawenabun uinxankanikiki”, iwanan, kenenibudan, unanmabia jabiaskadi keneni menekin adianibuki. Matundi man ikunwanxanunbun jawada ibubis en uini en matu yuiaii. En uiniwen taea en jancha chanimaki.

Jesús jawaida maiwanibukiaki, na janchadan

(Mt 27.57-61; Mr 15.42-47; Lc 23.50-56)

38Januxun juni betsa José jawen mae Arimatea judio xanen ibubuki datekin june Jesús ikunwanshinatun Jesús mawa unandiai jakia natian ana dateama Jesúsun yuda maiwakin janatanun ika kaxun Pilato ea akin yuka jawen yuda yunua José jawen tsumabube kaxun Jesúsun yuda cruz anua butexunabu 39ja dikabi meshu medan Jesúsbe janchatanyama Nicodemon jawen tsumabubetan 30 kilo mirra inun áloe ininti teipa jusia bea José jawen tsumabube kaxun 40jaska judiobun yuda mawa maiwakin pewamisbu keska wakin Jesúsun yuda dapuxyabi yabukubainkin ininti teipawen dapuxkubainkin tadi juxupawen yabukin keyutan 41-42badi jiki ma juindukunti kemaya jin jin ikin janu Jesús mastakanxu dapi miban xukua naman janu yuda mawa datanti mishki tanpe kini bena waimabu janu yuda mawa datandiabuma anu jawaida ja medan janakin mistutan mishki ewapa beputiwen beputan inun bunibukiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index