Search form

Juan 19:13-14

13-14janu Pascua meshukidi ixanaitian ma badi manananbi kaya jaskaibu Pilaton ninkatan Jesús taxnimabidan mishki buyakin kedan wanibu jawen kena hebreo janchawen kenakin Gabatá januxun yunuti anu tsauxun kaxe janchawen judio xanen ibubun jatu yuikin:

—Nadan, matun xanen ibu kayabiki— jatu wa

15jaki sinatakin jancha kushipawen yuikin:

—Tenandiwe! Tenandiwe, cruzki jatu mastanmatanan!— ikubainaibun

Pilaton ana jatu yukakin:

—¿Jaskakin matun xanen ibu kayabi jatu mastamapa?— jatu wa

Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubun yuikin:

—Nukudan, nun xanen ibu betsa jayamaki! César besti nukun xanen ibu kayabiki. Jatu mastamadiwe!— akabu

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index