Search form

Juan 19:18-20

18-20januxun jawen tadi pekaxun cruzki mastaxun: “Nazaret anua Jesús judiobun xanen ibu kayabiki”, iwanan, Pilaton jancha dabe inun besti ji bexa sapaki hebreo janchawen inun, griego janchawen, inun romano jancha latinwen kenetan jatu buma Jesúsun buxka mamaki cruzki ja mamaki mastaxun netanbu romano soldado betsabundi juni yumetsu dabedi mastaxun betsa yusiudi nichinxun betsa yusmaudi nichintan Jesús namakis wabu Jerusalén dapikea bukin Pilaton jancha Jesúsun buxka mamaki netan judio ichapabun uinbainbainkin 21jaska wabu uinbain Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu Pilato anu buxun yuikin:

—Jadi min kenexun jatu netanmatidumaki: “Judiobun xanen ibujaidaki”, akinan. Jakia jaska ibubis yuimis keska jatu kene betsa waxunwen, eska wakinan: “Eadan, en judiobun xanen ibu kayabiki”, imiskididan— akabu

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index