Search form

Juan 19:38

Jesús jawaida maiwanibukiaki, na janchadan

(Mt 27.57-61; Mr 15.42-47; Lc 23.50-56)

38Januxun juni betsa José jawen mae Arimatea judio xanen ibubuki datekin june Jesús ikunwanshinatun Jesús mawa unandiai jakia natian ana dateama Jesúsun yuda maiwakin janatanun ika kaxun Pilato ea akin yuka jawen yuda yunua José jawen tsumabube kaxun Jesúsun yuda cruz anua butexunabu

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index