Search form

Juan 2

Unanmati dami Jesúsun taewanikiaki, na janchadan

1Jesúsun ja dukun damiwakin taewani matu yuinun ninkakanwen. Ana uxashini Caná mae Galilea anu ainyain nawaibu anu jatu medabewai Jesúsun ewa juken 2nun Jesúsun tsumabu Jesúsbe nukudi iabu 3uva vino akin netsuaibun jawen ewan ja dukuntun unankin Jesús yuikin:

—Kukaan, vino ma netsuabuki. Ana jatu bena waxunwen— aka Jesúsun yuikin:

4—Ewaan, mia inun eanan jaskas nun shinanmaki. Diosun ea jatu unanmaxanaidan, idiamaki— aka

5jawen ewan ja jabun jatu pimai yuikin:

—Matu yunuayadan, axunkanwen— jatu wa 6Dios pexuni pidiama judiobu jaki mepanumisbuwen taea dintu betsa anu mishki shumuwan 50 kasmai 70 litro unpax mata wati tiubus 6 shumuwan xaka sedea 7Jesúsun uinkin jatu yuikin:

—Ja 6 mishki shumuwan tibiki unpax manekin mata wakanwen— jatu wa shumuwan tibi mata wakin bupakemaibun:

8-9Jesúsun ana jatu yunukin:

—Natianan, kenchawen beaishtabain ja jatun jatu besimai xanen ibu anu buxuntankanwen, jau menunan— jatu wa ma damia unankin ja dayakapabu betsan beatan buxuanbu jaskatan unpax damixu unanma ja jatun jatu besimai xanen ibun metan jania bekanxu unanma ja xanen ibun juni ainyain kenaxun 10yuikin:

—Nawai taekin jabu dukun vino pepa jatu ama netsui bechantu bestia benimaibun ana pe bexmas jatu amamisbuki. Jakia mianan, pepajaida aduxun ikis min jatu taxnimaxunaii— aka jatu inanbaunaibun 11jaska wakin Caná Galilea anuxun dami atimaska taewakin Jesúsun jawen kushipa nuku uinmakin taewaya jawen tsumabun eskadabes ikunwankin nun taewaniki. 12Januxun jatu jaska waxuntan Cafarnaúm anu jawen ewa inun jawen betsabube Jesúsbe nun bai kashian jiweyuabun

Templo jemaintin anuxun yumetsui inananainbu Jesúsun bechitan jatu nichinikiaki, na janchadan

(Mt 21.12-13; Mr 11.15-18; Lc 19.45-46)

13janua Pascuatian janu nai tsuman detekin debu wanikatun nukun xenipabu dunkebaini shinain besinun ika judiobu mae tibi anua ma bea kemaibun Jerusalén anu Jesúsbetan nun uin ka 14januxun Templo jemaintin anuxun ina awa inun, chaxuwan inun, deiwanwen Dios kenwankin menu keyuti juni betsabu inananainbu inun pei biananain tsauabu Jesúsun bechitushitan 15-16jaska waibu jatu uinkin bechipaiama bichi kapikunkin mayatan jabu inayabu jatu kusha kusha atankin Templo jemaintin anuadi jatu nichin keyukin janua pei biananainbudi jatun tapu nadabekin pei jexe jatu sa akankin deiwan inananainbu yuikin:

—Matun inabu inun matun mabu dasibiya nenua taxnidibainkanwen. En Epa Diosun jiwedan, janua ana jamapai inanananyamakanwen— jatu wa datei kaiin xadakabainbainaibun

17Jesúsun jaska wai uinkin jaska nukun xenipabu Davidin Jesúskidi yuikin: “Dios kenwanti jiwewen taea jawa dateama naxukui sinatakin en yaushixanaii”, akin keneni atimas nun shinanyan

18judio xanen ibubu bexun Jesús yukakin:

—¿Min jaska waxudan, pemen? Ja kushipawen min jatu akaidan, jawen nun mia unanti wanun jawada dami atimaska wakin nuku axunwen— akabu

19junea janchawen jatu yuikin:

—Na mishki jiwe man tekekin keyuadan, xaba dabe inun besti kaya ana en benixanaii— jatu wa

20jaska janchaiwen taexun mishki jiwe shinankin xanen ibubun Jesús ja akin yuikin:

—46 año dayakunkainkin na Templo menediabumaki. ¿Jaska watan xaba dabe inun besti min ana benikin bena watidumen?— akabu 21jakia jawen yuda jiwe keskakidi Jesúsun shinaniki. 22Janua Jesús mawa ana bestenshinken: “Xaba dabe inun besti kaya ana en benixanaii”, jatu wani nun shinainwen taexun jakidi jaska tibi kenenibu inun Jesúsun nuku yusinidi shinankin nun ikunwaniki.

23Janua Jerusalén anu jabias Pascuatian dami atimaska wakin jawen kushipa Jesúsun jatu unanmaiwen taexun yuda ichapabun uinkin ikunwankin taewaibun 24-25jakia jaska yudabun jakidi shinankin jawada akaiwen besti benimaibu Jesúsun jawa jatu unanmayuama yudabun shinan mesten jayabuma dasibi jatu unainwen taea: “En Mesías Cristoki”, ikin bebunkidi xabakabi Jesúsun jatu unanmayuama iniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index