Search form

Juan 2:15-16

15-16jaska waibu jatu uinkin bechipaiama bichi kapikunkin mayatan jabu inayabu jatu kusha kusha atankin Templo jemaintin anuadi jatu nichin keyukin janua pei biananainbudi jatun tapu nadabekin pei jexe jatu sa akankin deiwan inananainbu yuikin:

—Matun inabu inun matun mabu dasibiya nenua taxnidibainkanwen. En Epa Diosun jiwedan, janua ana jamapai inanananyamakanwen— jatu wa datei kaiin xadakabainbainaibun

17Jesúsun jaska wai uinkin jaska nukun xenipabu Davidin Jesúskidi yuikin: “Dios kenwanti jiwewen taea jawa dateama naxukui sinatakin en yaushixanaii”, akin keneni atimas nun shinanyan

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index