Search form

Juan 21:15

Jesúsun: ¿Min ea bechipaiai? iwanan, Pedro yukanikiaki, na janchadan

15Januxun pikin nun meneaya Jesúsun Simón Pedro yukakin:

—Juanen bake Simóneen, ea ninkawe. Nabun ea bechipaiaibun miandi ea bechipaikin jatu binunun, ixun, min yuishinadan, ¿jabiaskas min shinain?— aka

—Xanen Ibuun, en mia bechipaiaidan, min unaiin— aka

—Jabiaskadi wakin enabu chaxuwan bake keskabu jatu ea mekexunkubainxanwen— iwanan,

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index