Search form

Juan 3

Ana kain benatikidi Jesúsun Nicodemo yusinikiaki, na janchadan

1-2Janua judiobun ichati jiwe xanen ibu betsa fariseo Nicodemo meshu medan june Jesúsbe janchai kaxun yuikin:

—Yusinaan, Diosun mia medabewamadan, min dami atimaska atidumaki. Jaskakenan, Dios anua yusinanan, min miaki, en unanan— aka 3Jesúsun ana yuikin:

—Chanima en mia yuiaii. Tsuada ana kain benama Dios xanen ibuai anu ka jiwetidumaki. Jakia ana kain benatan Dios xanen ibuaibe jiwexankanikiki— aka

4Nicodemon Jesús ninkama ana yukakin:

—¿Jaskai yuda ewabia jaskatan ana kaintidumen? ¿Jawen ewan baken nantiki nanetan ana jaska jikikaintani ana kaintidumen?— aka

5-6januxun Jesúsun yuikin:

—Jaskamaki. Chanima en mia yuiai ninkawe. Yuda kayabi medanua kaianan, yuda kayabi ikubainmisbuki. Ja inun, Yushin Pepatun kain benamatan jatuki jikitan jatu yaushikin mekekubainmiski. Ja inun, jene inun Yushin Pepawen nashiabumadan, Dios xanen ibuaiki man nukutidubumaki. Jakia ja dabewen pepakubainaibu jaki man dasitidubuki. 7Jaskaken: “Jau dasibibu ana kain benanunbunwen”, iwanan, akin en mia yuia shinain: “¿Jaskada betsajaidamen?” iki jabaa! iyamawe. 8Jaska inun, niwe jaikaimas xunku iki danka imiski. Jakia jawen jui ninkakin janiada juai inun janida kai min unanmaki. Yushin Pepatun tsuada yuda betsa bena waidan, jaska keskadiki— aka

9Nicodemon ninkai tapianmajaida ana yukakin:

—¿Jaskatidumen, na jaska min yuiaidan?— aka

10—Israelbu yusinbiamis ¿jaskakin en mia yuiai min ninkamamen, tapinbainamadan?— iwanan 11—Chanima en mia yuiaii. Eskaki, mia yuinun ninkawe. Nukun uinkin inun tapinmisxun Nashimanika Juan inun ean nun matu yusinmiski. Jakia nukun jancha danankin nukukidi xabakabi man shinanbumaki. 12Jaskaken yudabukidi en matu yuikubainai en jancha man ikunwanbumawen taexun Dios anua jamapaikidi en matu yuiaidi man ikunwantidubumadiki. 13Jaska inun, Dioskidi unantanun ika Dios anu tsua inatidumaki. Jakia eadan, matun Juchi Kayabi Iyuatun matu unanmai Dios anua jua en taxniniki. 14-15Jaska inun, Diosun nukun xenipabu yusinkin unanti wamanikidi mia shinanmanun ninkawe. Janu tsua jiweabuma anu Moisin jatu iyuima janus nukun xenipabu jiwea akeakeakin jawen jancha ninkabumaken Diosun jatu kupinun, iwanan, dunu midima ichawaxun jatu pima isin teneaibun Diosun Moisés yunua mane damiwakin dunu itsa waxun jiki netanxun nichian tsuanda uinkin ikunwain xuxanibuki. Jabiaskadi wakin Diosun ea yubani keyukin jiki matun Juchi Kayabi Iyua ea mastanxun ea benitan ea nichinxankanikiki. Jaskawen taexun tsuabunda ea ikunwankin shinain ebe jiwexankanikiki, niti ikamadan— iwanan,

Yudabu dasibiwen Dios nuijaidakin Jesús yunua taxninikiaki, na janchadan

16Jesúsun ana Nicodemo shinanmakin yuikin:

—Yuda betsa betsapa dasibi jiwebaunabuwen nuijaidakin Diosun eska shinantan ea jawen bake bestichai yununkin taxnimaniwen taexun tsuabunda ea ikunwankin jawen jiwea kayabi benutima bitan mawa kayabiama Diosbe jiwekuinxankanikiki, ikibi ikidan. 17Januxun jau ewen taexun yudabu jatu kupixanun, iwanan, Diosun ea jawen bake bestichai ea taxnimama iniki. Jakia Dios daewakin jau ewen dabanan matun chakabu buaxunkubainxanun, iwanan, Diosun ea jawen bake bestichai taxnimaniki. 18Jaskaken tsuanda Diosun bake ikunwainbu Diosun kupiamaki. Jakia tsuanda jawen bake bestichai ikunwanmawen taexun Diosun jatu danantan kupixanikiki. 19-20Yudabu jamapai chakabuwen kemui bechipaikin jenekatsi ikama Diosun jancha xaba keska dananmisbuki. Januxun jatun shinan chakabuwen taexun Diosun jatu kupinun, iwanan, jawen jancha xaba keska yunukin taxnimaniki. Jaskawen taexun tsuan jawa ninkama jawen bake danankin chakabuwen besti kemumisbu Diosun jatu kupijaidaxanikiki, niti ikamadan. 21Jakia tsuabunda Diosun jancha xaba keska ea ninkatan betsabu unanmakin jancha chanima yusinkubainmisbun jabun Diosun shinain keska chibankin ea ikunwanmisbuki— aniki.

Nashimanika Juanen Jesúskidi ana jatu shinanmanikiaki, na janchadan

22Jerusalén anua jancha menetan Jesús nukube Judea mai pakea anu kaxun nuku yusianyan betsabun Jesús janchai ikunwankin taewaibu nun jatu nashimakubainaya 23-24janu jaskaitiandi Juan achixun bichidiabuma janu Jordán jene netsuisma anuxun mae betsa Salim dapi Enón anuxun Nashimanika Juanen jancha ninkanun ika beabu jabun jawen yusian ninkatan jatun shinan betsa wakin ikunwainbu jatu nashimadiakubainaya: 25“Ja beya unpaxwen chukikin Dios xabakabi uinmai nun pepamiski”, ikin shinain judio yusinan betsabe Juanen tsuma betsabu jatun beyawen taea ja iki yuinamei menetan 26Juan yuinun ika jawen tsumabu buxun yuikin:

—Yusinaan, Jordán jene kexa betsaudixun nuku yusinkin jakidi min nuku kenwainmatunan, jatundi dasibi jawenabu wakin jatu nashimaya ninkatan bechibain jadi chibankanikiki— akabu

27Juanen jatu yuikin:

—Juni betsa Diosun yunuama xanen ibu kayabi itidumaki. 28Jerusalén anua bexun ea yukaibu xabakabi chanima jatu yuikin: “Eadan, en Cristo Mesíasmaki. Jamen eadan, bebunkidi jakidi en chaninun Diosun ea yununiki”, akin en jatu yuiai man ninkaimadan, shinankanwen. 29Ja inun, junin chipash bitan ainwanan, ja besti jawen beneki. Jakia jawen bene benimai jawen ainbe janchai ninkatan jawen jaibuaibudi benimachakayamamisbu keskai eandi Jesús jaskai ninkatan en benimajaidadiaii. 30Jaska inun, jawen kushipawen ea binuin Jesús kushipaya janua eadan, en kushipa bextekei en bexmasaii— iwanan,

Juanen Jesúskidi xabakabi jatu yusinikiaki, na janchadan

31-32ana jabias shinanwen Juanen jatu yuikin:

—Tsuada mai anua baadan, mai anu jiwexun jaska dasibi mai anuadi tapin janchamisbuki. Jakia ja junidan, Dios anua taxninixun yudabu dasibi binukin Dios anua ninkakin uintan jaska chanibiaya tsuan jawa ninkama danankanikiki. 33Jakia tsuabunda jawen bake dananma “Dios chani chakaismaki”, ikin jawen jancha mestenwanmisbuki. 34Januxun jawen bake yunukin jawen Yushin Pepa keyuisma inankubainmiswen taexun Diosun bake ja yununitun jawen jancha yuimiski. 35Epa Diosun jawen bake bechipaikin jau dasibi ibuai xanen ibuxanun jawen kushipa dasibi inaniki. 36Jaska inun, tsuabunda jawen bake ikunwankin chibainbu jiwekuinxankanikiki, ikibi ikidan. Jakia jawen bake danankin ikunwanbuma jatu danandiakin Dios jaki sinatakin jiwekuinmama jatu kupikubainxanikiki, jiwe chakamakinan— iniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index