Search form

Juan 3:14-15

14-15Jaska inun, Diosun nukun xenipabu yusinkin unanti wamanikidi mia shinanmanun ninkawe. Janu tsua jiweabuma anu Moisin jatu iyuima janus nukun xenipabu jiwea akeakeakin jawen jancha ninkabumaken Diosun jatu kupinun, iwanan, dunu midima ichawaxun jatu pima isin teneaibun Diosun Moisés yunua mane damiwakin dunu itsa waxun jiki netanxun nichian tsuanda uinkin ikunwain xuxanibuki. Jabiaskadi wakin Diosun ea yubani keyukin jiki matun Juchi Kayabi Iyua ea mastanxun ea benitan ea nichinxankanikiki. Jaskawen taexun tsuabunda ea ikunwankin shinain ebe jiwexankanikiki, niti ikamadan— iwanan,

Yudabu dasibiwen Dios nuijaidakin Jesús yunua taxninikiaki, na janchadan

16Jesúsun ana Nicodemo shinanmakin yuikin:

—Yuda betsa betsapa dasibi jiwebaunabuwen nuijaidakin Diosun eska shinantan ea jawen bake bestichai yununkin taxnimaniwen taexun tsuabunda ea ikunwankin jawen jiwea kayabi benutima bitan mawa kayabiama Diosbe jiwekuinxankanikiki, ikibi ikidan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index