Search form

Juan 3:19-20

19-20Yudabu jamapai chakabuwen kemui bechipaikin jenekatsi ikama Diosun jancha xaba keska dananmisbuki. Januxun jatun shinan chakabuwen taexun Diosun jatu kupinun, iwanan, jawen jancha xaba keska yunukin taxnimaniki. Jaskawen taexun tsuan jawa ninkama jawen bake danankin chakabuwen besti kemumisbu Diosun jatu kupijaidaxanikiki, niti ikamadan. 21Jakia tsuabunda Diosun jancha xaba keska ea ninkatan betsabu unanmakin jancha chanima yusinkubainmisbun jabun Diosun shinain keska chibankin ea ikunwanmisbuki— aniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index