Search form

Juan 3:31-32

Juanen Jesúskidi xabakabi jatu yusinikiaki, na janchadan

31-32ana jabias shinanwen Juanen jatu yuikin:

—Tsuada mai anua baadan, mai anu jiwexun jaska dasibi mai anuadi tapin janchamisbuki. Jakia ja junidan, Dios anua taxninixun yudabu dasibi binukin Dios anua ninkakin uintan jaska chanibiaya tsuan jawa ninkama danankanikiki. 33Jakia tsuabunda jawen bake dananma “Dios chani chakaismaki”, ikin jawen jancha mestenwanmisbuki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index