Search form

Juan 3:5-6

5-6januxun Jesúsun yuikin:

—Jaskamaki. Chanima en mia yuiai ninkawe. Yuda kayabi medanua kaianan, yuda kayabi ikubainmisbuki. Ja inun, Yushin Pepatun kain benamatan jatuki jikitan jatu yaushikin mekekubainmiski. Ja inun, jene inun Yushin Pepawen nashiabumadan, Dios xanen ibuaiki man nukutidubumaki. Jakia ja dabewen pepakubainaibu jaki man dasitidubuki. 7Jaskaken: “Jau dasibibu ana kain benanunbunwen”, iwanan, akin en mia yuia shinain: “¿Jaskada betsajaidamen?” iki jabaa! iyamawe.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index