Search form

Juan 4

Samarianawa ainbube Jesús janchanikiaki, na janchadan

1-2Juan binunkin Jesúsun yuda ichapa jaki chiti ikabu wakin jatun jatu nashimamabiaken nun jawen tsumabun jatu nashimapakebiaya ichati jiwe xanen ibu fariseobun ninkai jaki sinataibu Jesúsun ninkatan jatube ja ikatsi ikama 3-4jaska ninkabaini nukubetan Judea jenebaini Galilea anu ana kai Samaria mai pakea dunkemisbu ana janu kama dainbainkin napaibainun ika kai 5-6maewan betsa Sicar dapi Jacobun jawen bai jawen bake José yununi anu unpax bana kini anua dispiwen biti Jacobun jatu pukinmaniki kemai ma badi manananbi kemaya jin iki unpax bana kini dapi Jesús tsauken 7-8Sicar maewan anua piti bixuin nun kaken Samarianawa ainbu betsa juxun unpax biai Jesúsun yukakin:

—Min unpax biaidan, ea amawe— aka

9judiobu Samarianawabube janchaisbumawen taea e itan ainbun yuikin:

—En Samarianawaki. Miadan, min judioki. ¿Jaskakin min ea unpax ea akai?— aka

10Jesúsun yuikin:

—Jawada Diosun mia inankatsi ikai inun tsuanda mia unpax yukai unankin min ea yuka unpax netsuisma en mia inankeanxuki— aka

11-12ainbundi yuikin:

—Xanen ibuun, na unpax kini pukinkinan, nukun xenipabu Jacobun anixun jawen bakebu inun jawen inabubetan apaunibudan, nuku jenexunbainiki. Jaska nuku axunbainiwen taexun nukun xenipabu Jacob kushipadan, ¿min binuanmen? Ja dikabi na kini keyatapajaidaki. Shumu inun dispi chaipa min jayamaki. Unpax netsuismadan, ¿jania jawawen bitan min ea inantidumen?— aka

13—Tsuabunda na unpax kini anua biwanxun atan jawenchains tetsusinkin ana manuxankanikiki— iwanan, jancha juneawen ana yuikin: 14—Jakia tsuabunda unpax en inain atanan, ana tetsusini manuama ixankanikiki. Jabu tibi medan chacha unpax netsuisma keskatun jatu jiwekuinmaxanikiki, ikibi imakinan— aka

15ainbun ninkabiakin Diosun Yushin Pepakidi janchai unanma ana yukakin:

—Xanen ibuun, ana tetsusini unpax manuama en ana unpax bi bika tenekidankidanyamaxanun ja unpax netsuisma min ea yuiaidan, menan ea inandiwe— aka

16—Peki. Jaskakenan ja dukun min bene iyutanwen— aka

17—En bene jayamaki— aka

—“En bene jayamaki”, ikin min chanima yuiaii. 18Ja dukun 5 min beneyabiakunkainmis natian juni betsabe min jiweadan, chanima min bene kayabimaki— aka

19ninkai e iki teku iki juinti metexeketan yuikin:

—Xanen ibuun, min Diosun jancha yuixunika en mia ninkaii. 20Na mati anuxun nukun xenipabun Dios kenwankin taewapaunibuwen taexun nun Samaritanobun jabianuxundi nun kenwandiamisbuki. Jakia: “Jerusalén anuxun besti jau Dios kenwanunbunwen”, ikin man judiobun yuimiski. ¿Jadatu kenwanti kayabi pemenkain? ea yuiwe— aka

21—Ainbuun, ea ninkaidawe. Na mati inun Jerusalén anu kama jani ana kama man Epa Dios kenwanxanai ma kemaikiki. 22Jakia unandiamabia Epa Dios man kenwanmiski. Jamen nun judiobu anu Dios medabenan juxanaiwen taexun unankin kaneama nun Dios kenwan kayabimiski. 23-24Diosdan, yushinki, yuda kayabimadan. Jaska inun, jawen Yushin Pepatun jatu medabewakin shinanmaya Diosun yuini chanima unankin ikunwan kayabixanaibun Epa Dios duawakin kenwanxankanikiki, benimawakinan. Jaskawen taea na jabiatian ma jaska Diosun bechipai chanima man kenwankin taewaxanai ma taeikiki, Epa Diosun jawen Yushin Pepatun medabewayadan— aka

25ainbun yuikin:

—En unaiin, ja Mesías Cristo juxun dasibi nuku unanmaxanaidan— aka

26Jesúsun yuikin:

—Na jabia en mibe janchaidan, en jabiaki— aka

27jaska watanayas nun jawen tsumabu nidi itushikin Jesús ainbube janchai bextetushi e itan:

—¿Jaskai ainbube janchaimenkain? ¿Jawa yukai jabe janchai ixumen?— ikin nun yukatidububia nun jawa yukabumaken 28-29ainbu jawen shumu jenebaini jawen mae anu kaxun yudabu yuikin:

—Ebe kaxun uin bukanwen. Dasibi en ipauni ea yui keyuxuki, Mesías Cristomenkainan— jatu wa jawen jancha ikunwankin ninkabidani 30jatun mae anua dasibi Jesús anu bei natsekebidani taeaibun

31ja jaskaibun nun jawen tsumabun Jesús yuikin:

—Yusinaan, nun mia piti bixuntanxudan, menan pidiwe— nun akanwan

32—Piti betsa man unandiama en jayaki— nuku wa

33yuinamei:

—Janixun juni betsan piti bexun ¿pima ikimenkain?— nun ikaya

34Jesúsun nuku ana yuikin:

—Jatun ea yununitun shinan en jayawen taea jawen daya keyui en kushipamiski, yani wa keskaidan 35—iwanan, ana nuku yuikin: —Matun bai man banashina uinkin yuikin: “Ana uxe dabe inun dabe ka bimi jushian nun tsekaxanaii”, iwanan, man shinanbiaya ana matu yusinun ninkakanwen. Diosun bai kaiskin uinkanwen. Ma janu ikunwainbu ichawati peki. 36Tsuabunda jatu ichawakin jawen manakuti pepa bikanikiki, jatun jiwea ikibi ika bikinan. Jaskaken tsuabunda miban bana bimi jushiain jatu tseka keska waibudan, jabudi benimakanikiki. 37Jaska inun, juni betsan banaima juni betsadi juxun tsekamiski, iwanan, nun yuimisdan, chanima janchaki. 38Jaska inun, janiada dayakin Diosun jancha banaimabu ikunwainbu man ichawa bestinunbun en matu yunuxanaii. Jaska inun, betsabu dayai taeimabun natiandi matundi jawa bika teneama ichawa bestikin man keyuxanaii, jatube benimakinan— nuku waya

39januxun ainbun jatu yuiaiwen taexun jawen mae anuxun Samarianawabu ichapabun ikunwain Jesús anu 40bexun uinkin yuikin:

—Nukuki bayuwe— akabu januxun Jesúsun yusin uxa dabei jatu anu bashikua 41jawen jancha ana ichapabun ikunwankin taewakin 42ainbu yuikin:

—Ja dukun min jancha besti ninkatan mia chibanbaini kaxun nun uinshinaki. Janua chanima kayabi ibubis nukunmebi jawen janchadi ninkatan Jesúsun yudabu dasibi Mekenika Mesías Cristodan, natian nun ikunwaiin— akabu

Gobiernobe dayanika xanen ibu bexmastun bake Jesúsun xuxawanikiaki, na janchadan

43-44januxun: “Diosun jancha yuixunikadan, jawen mae anuxun yusianyan jawenabuns kenwainsbumaki”, imisxun Jesúsun jamebi jatu kenwanmakatsi ikama uxa dabetan janua ana kai 45Galilea mae pakea anu jikia Jerusalén anu Pascua nawai besiaibutian jabun uin kaxun Jesúsun dami atimaska akai uinshinabuwen taexun ikin pewa wani jaki benimajaidakubainaibun

46januxun Caná mae Galilea anuxun unpax dami waimanu Jesús ana chintunkain jikiaya jabiatiandi Herodesin ja dayaxunmis xanen ibu betsan mae Cafarnaúm anua jawen juni bake isin teneaya 47Jesús Judea anua Galilea anu ana chintunkidan jikiai ninkatan janu kaxun uinkin ea akin yuikin:

—Yusinaan, en juni bake mawakatsis ikikiki. En jiwe anu ebe kaxun ea xuxawaxunyuwe— aka 48Jesúsun yuikin:

—Matunan, jawen unanmati dami atimaska en akai uianma man ea daki ikunwanbumaki— aka

49jawen bakewen nuimanun, iwanan, Jesús daewakin yuikin:

—Xanen ibuun, jaskamaki. Janun en bake mawanun jawaida ea xuxawaxuin kawe— aka

50jawen nuikin Jesúsundi yuikin:

—Nenua chintunkaini min jiwe anu kadiwe, min bakedan, mawama jiweakidan— aka ja junin Jesúsun jancha ikunwanbaini jawen jiwekidi kai 51janida bai puchinin uxashini jawen jiwekidi kaya unudiadi jawen tsumabu bei jaki nukuxun yuikin:

—Min bakedan, ma ana jiweaki— atushiabu

52ninkatan jatu yukakin:

—¿Jatian jaskai xuxai taeshinamen?— jatu wa

—Uatian ma badi kapukeaya a la 1:00 jawen yuna mainshinaki— akabu

53jabianudi: “Min bake mawama ana jiweaki”, Jesúsun ashian jabiaskadi nakushxunaibuwen taea jikitushitan jatu yuia jawenabubetans Jesús ikunwanibukiaki.

54Na jaska ana ja kachu juni bake xuxawakinan, tsuan jaska watiduma Jesúsun akinan, Judea anua chintunkidan Galilea anu jikitushishinxun ana jabianuxundi jaska waniki, jawen unanmati dami ja kachu ana akinan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index