Search form

Juan 4:23-24

23-24Diosdan, yushinki, yuda kayabimadan. Jaska inun, jawen Yushin Pepatun jatu medabewakin shinanmaya Diosun yuini chanima unankin ikunwan kayabixanaibun Epa Dios duawakin kenwanxankanikiki, benimawakinan. Jaskawen taea na jabiatian ma jaska Diosun bechipai chanima man kenwankin taewaxanai ma taeikiki, Epa Diosun jawen Yushin Pepatun medabewayadan— aka

25ainbun yuikin:

—En unaiin, ja Mesías Cristo juxun dasibi nuku unanmaxanaidan— aka

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index