Search form

Juan 4:43-44

Gobiernobe dayanika xanen ibu bexmastun bake Jesúsun xuxawanikiaki, na janchadan

43-44januxun: “Diosun jancha yuixunikadan, jawen mae anuxun yusianyan jawenabuns kenwainsbumaki”, imisxun Jesúsun jamebi jatu kenwanmakatsi ikama uxa dabetan janua ana kai 45Galilea mae pakea anu jikia Jerusalén anu Pascua nawai besiaibutian jabun uin kaxun Jesúsun dami atimaska akai uinshinabuwen taexun ikin pewa wani jaki benimajaidakubainaibun

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index