Search form

Juan 6

5,000 junibu Jesúsun pimanikiaki, na janchadan

(Mt 14.13-21; Mr 6.30-44; Lc 9.10-17)

1-4Janua jaskakainkin Pascuatian judiobu besikin pixanaibu ma kemaya Galilea Ianenwan, jawen kena betsa Tiberias Ianenwan anu Jesús nun jawen tsumabube pukexun jatu xuxawakin Jesúsun jawen unanmati dami atimaska betsa betsapa wai uinshinxun ana uinkatsis iki main bukin midimabun nuku chibainbun mati mapebain tsaua nukube janchabaikin 5-6yudabu ichapabun chibanbidanabu uinkin jawada akatsi unanbiakin Felipe unanti wakin Jesúsun yukakin:

—Nabun jau pinunbun, ¿jania nun jatu misi bixuntidumen?— aka

7shinanma Felipen yuikin:

—Bestibu tibitun jau misi eskadabe pinunbun 200 día nukun daya peidan, damaki— aka

8jaskai ninkatan jawen tsuma betsa Andrésin, Simón Pedron betsan, yuikin:

9—5 misi inun 2 bakaishta juni baken nuku inantidukiaki. Jakia jatibun na misi eskadabes pikin jawa yani watidubumaki— aka

10Jesúsun jatu yuikin:

—Ja basiki jau tsuabaununbun jatu yunukanwen— nuku wa nun jatu yunua basi mamaki tsaui 5,000 junibu tsauabun 11ja juni bake anua Jesúsun misi bitan Dios kenwantan misi tunkepakekin nuku inan ja tsauabu nun jatu inanbaunaya jabiaskadi wakin ja baka bitan tekepakekin nuku inandiaya nun jatu inan jati pikatsis ikin bitan 12pikin januxun yani wai pepeaibun Jesúsun jawen tsumabu nuku yunukin:

—Ja piti texe waibu jau chakawayamanunbun ichawabaunkanwen— nuku wa 13ichawakin ja 5 misi pikin texeawabu 12 kuki nun mata waken 14jawen unanmati dami Jesúsun jatu axunxuwen taea uin yuinamei:

—Chanima Diosun jancha yuixunika kayabiki, jaska Moisin yuinidan, ja junidan, jabiaki— ikubaunkin 15badikis xanen ibu wadinun, iwanan, achixun iyupananbu unantan jatu paxkabaini ana jawendi mati keyatapa mapebaini ja mesti jadi paxaxun shinanyui kaya

Jesús ianenwan bemaki bepaikainikiaki, na janchadan

(Mt 14.22-27; Mr 6.45-52)

16ma badi jikiaya nun jawen tsumabu ianenwan kexa anu butukin Jesús nun xununbidana judiamaken 17xaxun inatan Cafarnaúm anu nun kai besusi pukenun ika nun kai taeaya meshujaidaken Jesús chintundiama 18niwenwan bekin ian buspu tsaubidanbidankin jatu teawa 19jaimanwen tuenshini ma chaiskabui 5 kasmai 6 kilómetro nunuxun Jesús ian bepaikidanai uin nun datejaidaya

20nuku yuikin:

—En eaki. Ewen dateyamakanwen— nuku wa 21ninkatan benimakin yuikin:

—Nukube xaxun inayuwe— nun wa xaxun Jesús inaya niwewanen xaxu tsuma maianyan jawaida kain nun keti iniki.

Yudabun Jesús benanibukiaki, na janchadan

22Uxashini penaya ja yudabu ian kexa betsaudiabun shinain:

—Jabia besti xaxuwen jawen tsumabun Jesús iyuama bushianbuki, xaxu betsa jayamabiakenan— ikaibun 23-24ja jaskaibun maewan betsa Tiberias anua xaxu betsawen bei januxun Jesúsun Dios kenwantan jatu pimashina anu keti itan Jesús inun jawen tsumabu jatu benakubidani jawa jatu bechiama ana jawendi butubidani jatun xaxuki inatan: “Cafarnaúm anu kashianmenkain. Jadi benanun bukanwen”, itan jaudi bui

Jesúsun yudadan, misi keskakiaki, na janchadan

25ianenwan pukebaini kexa betsaudia janu ichati jiwe anu jatube ichanua Jesús bechitushitan jabun yukakin:

—Yusinaan, ¿jatian min nekedi pukeshinamen? Ukedia nun mia benabidanaidan— akabu

26Jesúsun jatu yuikin:

—Man unanti wakin kayatapinun dami jaskabiama wakin en matu axuain uinshina ja tapinkin man shinanmawen taea jakia misi pikin yani washinxun jaskas pinun ixun man ea benai bei ikanaii. 27¿Jaskai piti chapumiswen besti kemui man mapua ikanai? Jakia en Epa Diosun ea kushipa waniwen taexun jawen kushipa en matu inanxanai ja bestiwen kemui mapukanwen, jawen jiwekuin ikibi itidan. Jaskawen taexun jabia jawen unanmati wakin Epa Diosun ea matun Juchi Kayabi Iyua ea waniki, yunukinan— jatu wa

28jabun ninka pewama Jesús yukakin:

—Diosun yunua axunkin chibankinan, ¿nun jaska wakin benimawakin taewatidumen?— akabu

29Jesúsun ana jatu yuikin:

—Dios benimawakinan, jatun ea yununi besti ikunwankanwen, en eakidan— jatu wa

30-31betsabun ninkama ana yukakin:

—Min Dios anuadan, nuku ikunwanmakatsidan, ¿jawa jawen unanmati min nuku axunkin kayati wamatidumen, nun mia jawen taexun ikunwanunbunan? Nukun yusinan Moiséskidi mia yuinun ninkawe. Janu tsua jiweabumanu nukun xenipabu jatu iyuyama jadi jiweabun Dios anua maná dudu butea pikubaunibuki. Jaska wanibu kenekin: “Pimakin nai anua Moisin misi jatu pimakubaunpauniki”, iniken damiwakin ¿Moisés min binua ikai?— akabu

32—Chanima nai anua misi butunidan, ja Moiséskidi man yuiaidan, jatun jatu pimama iniki. Jakia en Epa Diosun jatu pimakubaunpauniki. Jakia ikis nai anua jabiaskadi wakin misi kayabi en Epa Diosun matu inankatsis idiaikiki. 33Ja misi Diosun yudabu dasibi inankatsi ikaidan, ja nai anua butunitun jatu dasibi jiwekuinmatiduki— jatu wa

34jawen jancha ninkabuma ana yukakin:

—Xanen ibuun, jaskakenan na misidan, jawenchains nuku pimapakexanwen— akabu

35Jesúsun ana jatu yuikin:

—Jiwekuinmati misidan, jabia en eaki. Tsuabunda ea ninkakin shinan betsa watan eki chiti ikaibu en jatun yushin kushipa wa ana buniama keska ixankanikiki. Ja inun, tsuabunda ea ikunwankin en jancha ninkakubainaibu en jatu shinan chankanwan ana unpax manui tetsusinama keska ixankanikiki. 36Jaska en matu yuiai keska en akai uinbiashinxun man ea ikunwanbumaki. 37-38Jakia ea yununitun shinanen aki en juniki, emebi en shinanen aki juamadan. Jaskaken tsuabuda katuxun Epa Diosun ea anu jatu pexukin ekidi yunua ikunwankin ea jaibuwakubainxankanikiki. Ja inun, ea ikunwainbu en jatu danantaskama ixanaii. 39Ea yununitun shinanwen akinan, tsuabuda ea anu yununi jawen jeneai xabatian jatu benuama jatu bestenwankin en jatu taxnimaxanaii. 40Dasibibun Diosun bake shinankubainkin ikunwain jiwekuian ma jayabuwen taexun jawen jeneai xabatian en jatu bestenwanxanaii, jaska en Epan shinain yubakani keska menexunkinan— jatu wakin

41“Dios anua misi butunidan, en eaki”, iki daketapai itsakin jatu yuiaiwen taea judio xanen ibubu june Jesúski ja ikin yuain 42yuinamei:

—Na junidan, Josén bakeki, Jesúsdan. Jawen ibu dabedan, nukun uinbuki. ¿Jaskai: “Dios anua en butuniki”, iki daketapaimenkain? —iake iakeaibun

43jatun shinan unantan Jesúsun jatu yuikin:

—Matunan, jadi janchakin ana ea yuanyamakanwen. 44-45Epa Diosun ea yununitun jatu kenamadan, ea jaibuwatidubumaki. Jakia jatu kena ea ikunwainbu jawen jeneai xabatian en jatu bestenwanxanaii. Diosun jancha Isaíasin keneni matu yuinun ninkakanwen: ‘Diosun dasibi jatu yusinkin mextanmaxanikiki’, aniki. Jaskawen taexun tsuanda Diosun jancha ninkakin tapinkubainmisxunan, ea jaibuwakanikiki. 46Epa Dios tsuan man uinsmaki. Jakia Dios anua besti taxninitun Epa Dios uiniki.

47-48Jiwekuinmati misidan, jabia en eaki. Chanima tsuabunda ea ikunwain jiwekuinkanikiki, ikibi ikidan. 49Ja inun, janu tsua jiweabumanuxun Dios anua misi matun xenipabun pibiakubaini atimas bika tenei mawanibuki. 50Jakia misi nai anua butunikidi en janchaii. Na misi pikubaini ana mawatidubumaki. 51Nai anua butuni misi jiweadan, jabia en eaki. Tsuabunda na misi jiwea pikubaini jiwepakexankanikiki, ikibi ikidan. Na misi en jatu inanxanaidan, en yuda kayabiki. Jaskawen taea na mai anu yudabu xukuabu tibi jawen jiwetidubuwen taexun en yuda kayabi en jatu inanxanaii— akin junea janchawen jatu yuiaya

52ninkama e itan judio xanen ibubu jancha tibiwen yuinamei ja ikaibun:

—¿Jaskakin nun pinun jawen nami nuku inantidumen? Juni kuinen namidan, nun pitaskatidumaki— ikaibun

53jabun shinan unankin Jesúsun ana jatu yuikin:

—Chanima matu yuinun ninkaidakanwen. Matun Juchi Kayabi Iyuatun nami piama inun en jimi akamadan, man jiwekuian jayatidumaki. 54Jakia tsuabunda en nami pikin en jimi aki jiwekuinxankanikiki, ikibi ikidan. Ja inun, jawen jenea xabatian en jatu bestenwankin taxnimaxanaii. 55Jaska inun, en namidan, piti kayabiki. Ja inun, en jimidan, nuxuti kayabiki. 56Tsuabunda en nami pi inun en jimi akidan, ebe jiweaibun eadi jatube dasitan en jiwekunkainxanaii. 57Jaska inun, Epa Dios jiwei ikibi ikatun ea yununiwen taea jawen kushipawen en jiwekunkainaii. Jabiaskadiai tsuabunda ea pi en kushipawen jiwekubainxankanikiki. 58Nai anua misi butunikidi en janchaii. Matun xenipabu jiwekin ja misi pikubauni mawanibu keskamaki, na misi en matu yuiaidan. Na misi pikubaini jiwekubainxankanikiki, ikibi ikidan— jatu wakin 59Cafarnaúm anu janu ichati jiwe anuxun Jesúsun jaska jatu yusianyan

Jesús jamebi jiwea ikibi ini jayakidi jatu yusinikiaki, na janchadan

60jawen jancha ninkatan Jesúski chiti ikabu ichapabu yuinamei:

—Na jaska yuiaidan, bikaki. Tsuan jaska chibankin axuntidumaki— ikaibun

61jabu yuananainbu unankin Jesúsun jatu yukakin:

—¿En janchan matu dakewakin dananmaimenkain? 62Janua en juni anu jawendi en matun Juchi Kayabi Iyua en ana kai uinkin man shinan betsa waxanaii. 63Xabakabi matu yusinun ninkakanwen. En yushinin jatu jiwemaxanikiki. Jamen yudabun janchawenan, jawa jatu jiwemakin kushipa watidumajaidaki. En jancha en matu yuiaidan, en yushin keskaki. Man ikunwanyan en janchan matu jiwekuinmaikiki— iwanan, 64-65yusinkin taewabidanxuwen jawen jancha ikunwanbuma inun tsuanda achimaxanai unainwen taexun Jesúsun ana yuikin:

—Jamen matunan, betsa betsapabun man ea ikunwanbumaki. Jaskaken: “Epa Diosun matu kenama man ea ikunwantidubumaki”, akin en matu yuixuki— nuku wa

66jaskawen taexun Jesúski chiti imisbu ichapabu niti iki bashikutan Jesúsbe ana buama ikaibun 67jakia nun jawen 12 tsumabu nun paxkabainabumaken Jesúsun nuku yuikin:

—¿Matundi man ea jenekatsi ikimenkain?— nuku wa 68-69Simón Pedron yuikin:

—Xanen Ibuun, mia jenebain tsua mia keska nun chibantidumaki. Jiwekuinmati jancha min nuku yusinmiski. Diosun bake medibi pepadan, jabia min mia nun unaiin— aka

70Jesúsun nuku yuikin:

—Eanan, en matu katubiayama bestichai yushin chakabu man jayaki— nuku wa 71nun jawen 12 tsumabu betsan Jesús jatu achimaxanaiwen taea Simón Iscarioten bake Judaskidi shinankin jaska nukukidi janchaniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index