Search form

Juan 6:30-31

30-31betsabun ninkama ana yukakin:

—Min Dios anuadan, nuku ikunwanmakatsidan, ¿jawa jawen unanmati min nuku axunkin kayati wamatidumen, nun mia jawen taexun ikunwanunbunan? Nukun yusinan Moiséskidi mia yuinun ninkawe. Janu tsua jiweabumanu nukun xenipabu jatu iyuyama jadi jiweabun Dios anua maná dudu butea pikubaunibuki. Jaska wanibu kenekin: “Pimakin nai anua Moisin misi jatu pimakubaunpauniki”, iniken damiwakin ¿Moisés min binua ikai?— akabu

32—Chanima nai anua misi butunidan, ja Moiséskidi man yuiaidan, jatun jatu pimama iniki. Jakia en Epa Diosun jatu pimakubaunpauniki. Jakia ikis nai anua jabiaskadi wakin misi kayabi en Epa Diosun matu inankatsis idiaikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index