Search form

Juan 8

Jawen taexun unanti wanun, iwanan, ainbu chutanamei achitan Jesús anu iyunibukiaki, na janchadan

1-2Olivos Mati anu ka jadi uxashini penaya Templo jemaintin anu Jesús ana ka tsauken jaki ichabidanbidanaibu yudabu jatu yusinkin taewatanaya 3ainbu betsa beneyabia juni jawen benemabe chutanameai chitetan achixun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu inun fariseobun iwexun mapubaunabu namakis ainbu nashui akin Jesúsun besuudi nichintan 4yuikin:

—Yusinaan, na ainbunan, chakabukin juni betsa chutamaya achiabu mianu nun iwexuki. 5Ainbu jaskaxukenan: “Mishkiwen tsaka tsaka akin jau tenanunbunwen”, akin Moisin nukun xenipabu yununiki. Jaska wanikenan, ¿mianan, jaskada jakidi min yunuai?— iwanan, 6ja akatsi unanti wakin yukabu jakia jatun bepadameti jancha unain janchama tinixun Jesúsun metutiwen mai kenekin taewaya 7jaki sinatakin ana jabias yukadanwanbu bewenikitan jatu yuikin:

—Tsuada Dioskidi chakabu man jayamatun ja dukuntun mishkiwen tsakakin taewadikanwen— jatu watan

8ana tinixun ana mekenen mai keneaya 9Jesúsun jancha ninkatan jabun iwea bestibu bui anibubu bui taei chipu jatidi bukin ichabu namakis ainbu nichianbu besti jenebainabu 10ana beweninatan Jesúsun ainbu yukakin:

—Ainbuun, jabun mia tenanun, iwanan, iweabudan, ¿jania? ¿Tsuan mia tsakama ixumen, kupikinan?— aka

11—Xanen ibuun, tsuan ea jaska wamabin!— aka

—Peki. Jau mia kupinunbun, iwanan, eandi en yunuamaki. Jakia ana chintunkidan chakabukunkainama ixun inun kadiwe— aka ainbu kaya

Jesús dasibitun bin chaxajaida keskakidi jatu yusinikiaki, na janchadan

12Templo jemaintin anuxun Jesúsun yudabu uinkin mapuabu jatu yuikin:

—Eadan, mai jidabi en bin chaxajaida keskaki, jatu tapinmanikadan. Tsuabunda ea ninkatan chibainbudan, ja binki nukui jiwea bena jayakanikiki. Jaskawen taea jawa meshu medan ana biunma niama keska ixankanikiki— jatu waya

13janua fariseobun jaskai ninkai jaki sinatakin yuikin:

—Mimebi kein min pepaidan, jawa kushipa min jayamaki— akaibu

14—Emebi en dayuikibiakin janua en juni inun janu en kaxanai en unainwen taea en dayuikiaidan, jadan, kushipaki. Jakia janua en juni inun janu en kaxanai man unanbumawen taexun man kaneaii. 15Yudabun shinanmiswen man ea unanti waii. Jakia eanan, jaskawen en matu unanti wamaki. 16Jakia jaska en Epan ea yununibetan shinankin chanima en mesti en akamaki, jawa kaneama ean unanti wakinan. 17Januxun Diosun Moisés yuia matu kenexunidan, ja uinkin jawada jakidi juni dabe jabias jancha chaniaibu jawen jancha man ikunwantiduki, chanimakenan. 18Jaskaken emebi ekidi en pe yuiaii. En jaskaya en Epa jatun ea yununidi jabiaskadi ekidi pe yuikiki. Ja nuku dabetan jabiaskas chanikin nun yuitiduki, jau man nuku ikunwanunbunan— jatu wa

19—Min Epa mikidi chaniai nun ninkanun, ¿jani min Epadan?— akabu

Jesúsun jatu kemakin:

—Matunan, man ea unanmaki. En Epa man unanmadiki. Ea unankin en Epadi man unankeanaii— akin 20Templo jemaintin anuxun na jaska yusinkinan, bau jaki nuitapaibu inankuinkin pei mistumisbu dapixun Jesúsun yusianyan janu mawaxanai kemadiamawen taexun tsuan mekin achiyuama inibuki.

Janida en kai anudan, man katidumaki, akin Jesúsun jatu unantimaska wanikiaki, na janchadan

21Jabianuxundi Jesúsun mapuabu jatu ana yuikin:

—Ea en janida kakenan, ea benai matun chakabuwen taea man mawaxanaii. Janu en kaxanai anu man katidumaki— jatu wa

22ninkai judio xanen ibubu yuinamei:

—Ja jaska yuiaidan, jamebi tenanmepai ikimenkain: “Ja en janu kaxanai anu man katidumaki”, ikaidan— ikaibun

23Jesúsun ana jatu yuikin:

—Matudan, man nenuabu bestiki. Jakia eadan, en manaundiaki. Jaskawen taea mai anua besti man baki. Jakia eadan, na mai anua en bamaki. 24Jaskaken matu yuikin: “Matun chakabu jakimama man mawaxanaii”, akin en matu yuixuki. Ninkakanwen. Chanima en jiwei ikibi ini man ea ikunwankatsi ikama matun chakabuwen besti man mawaxanaii— jatu wa

25e itan betsabun yukakin:

—Miadan, ¿min tsua iki ikai? —akeakeabu

—¿Jaskai jamendaka en matu jancha chakawai ikai? Jabia en matu yuikin taewaxuki. 26En matukidi ichapa unanti wakin en yuitidubia jatun ea yununitun chanima jancha ea yuia ninkatan jabiaskadi yudabu en yuikubainaii— jatu wa 27jawen Epa Dioskidi Jesúsun yuiai jawen jancha ninkabiai jawa tapianbumaken 28jaskawen taexun Jesúsun ana jatu yuikin:

—Matunan, matun Juchi Kayabi Iyua ea binikin benimaxun janu man ea unanxanaii. Natianan, jaska en shinainwen en akamaki. Jakia jaska en Epan ea yusini besti en yuimiski. 29Ja inun, ea yununi eskatian ebeken jamapai betsa betsapa wakin bechipaimakin en benimawamiswen taexun en Epan ea besti jenebainamaki— 30jatu wai xanen ibu ichapabun ikunwankin taewaibun

Diosun bakebu inun diablo Satanásan tsumabukidi yusinikiaki, na janchadan

31-32januxun ja xanen ibubun ikunwankin taewaibu Jesúsun jatu unanti wanun ixun jatu yuikin:

—Tsuabunda en jancha ninkatan chanima uke medan mestenwantan man chintuanmadan, man en tsuma kayabi itidubuki. Jaskawen taexun chanima jancha unankin man tapianyan chakabun matu ana tsuma wama ixanikiki— jatu wa

33jabun kemakin yuikin:

—Nukudan, nun Abrahamnen bababuki. Nukun yuda tsuma wabiaxun nukun shinan tsuan nuku biantidumaki. Jaskaken ¿jaskakin: “Matu ana tsuan tsuma wama ixanikiki”, ikin min nuku yuiai?— akabu

34-36Jesúsun ana jatu yuikin:

—Chanima en matu yuiaii. Diosun jancha kanekin dasibibun chakabu shinainbu jatun chakabun jatu yabumiski, jawen dayadu keska wakinan. Jaska inun, juni betsan juni betsa bikin jawen dayadu waimakenan, ana jawenabube jiwetiduma shinankin nichinmisbuki. Jakia juni betsan bakedan, jawen bake kayabi jani nichianma jabe ikunkainmiski. Jaskaken eanan, jaska keska wakin Diosun juni bake kayabitun matun jawada chakabu man dibia keska jakimawakin en matu mekeaya chakabun matu ana yabutidumaki. 37-38Jakia en jancha ninkama man Abrahamnen bababubia eki sinatakin man jatiditun ea detekatsis ikaii. Ea janchaidan, en Epan jawada akai uintan en matu yuimiski. Jakia matunan, matun ibuan akai uinkin ninkatan man mawamiski— jatu wa

39—Jamaki. Diosun katuni Abrahamnen bababudan, nun nukuki— ikaibun Jesúsun ana jatu yuikin:

—Matu chanima man Abrahamnen bababudan, jaska Abrahamnen ani man adiakeanaii. 40Jakia Dios anua ninkatan chanima jancha en matu yuibia danankin man ea detepai ikaii. Diosun jancha chanima Abrahamnen ninkatan man ikai keska ikama iniki, danainan. 41Jaskaken matunan, matun ibuan amis keska shinain man ikaii— jatu wa jaki sinatakin yuikin:

—Nukudan, nun jusi bakemaki. Nukun ibu kayabi bestichaidan, nun jayaki, Diosdan— akabu

42—Dios anua en juniwen taexun Dios matun ibu kayabikenan, jaska shinankin man ea bechipaidiakeanaii. Eadan, en shinanen aki en juamaki. Jakia jawen shinanen Diosun ea yununi aki matube jiwei en juniki. 43¿Jaskakin man ea ninkakin pewakatsi ikabumamen? Matu yuinun ninkakanwen. En janchadan, pata keskatun en jancha man tapin pewabumaki. 44Man jaskawen taeadan, matun ibudan, diablo Satanáski. Jaska shinain keska axunkin man bechipaimamiski. Jaska inun, bai taeni anua diablo Satanás puben detenan kain taeni ikunkainmiski. Ja inun, chanima jancha jayamawen taea chani chakakunkaindiamiski. Ja inun, chani chakanikawen taea chanin epaki. 45Jakia chanima jancha en matu yuibia man ikunwankatsi ikabumaki. 46¿Jadatutun bedubi en jawa chakabu akai man ea uinshinxun ea chitetidumen? Eanan, en chanima jancha yuibiaya ¿jaskakin man ea ikunwanma chitekubainkanai? 47Jaska inun, Diosunabun Diosun jancha ninkamisbuki. Jakia man Diosunabumawen taexun man ninkakatsi ikabumaki— jatu waya

Abraham jayadiama Cristo dukun jiwea ipaunikiaki, na janchadan

48januxun judio xanen ibubun Jesús yuikin:

—Chanima nun mia yuiaidan, yushin chakabu jaya dikabia min Samarianawaki, unainsmapadan— akabu

49Jesúsun jatu kemakin yuikin:

—En jawa yushin chakabu jayamaki. En Epa en kenwanbiaya man ea danaiin. 50Emebi en keanmaki. Jaska inun, “Ea kenwankanwen”, iwanan, en matu yuiamaki. Jakia jatun matu unanti waxanaitun matu ea kenwanmakatsis ikikiki. 51Jaskaken jabun en jancha ninkakin jeneama mawabia mawa kayabiama ixankanikiki— jatu wa

52-53janua jabu Jesúski sinatakin yuikin:

—Chanima min yushin chakabu jayaki. Nukun xenipabu pepa Abraham inun Dios janchaxunika dasibibudi mawakubainibuki. Jakia: “Tsuanda en jancha ninkai mawama ixankanikiki”, ikin min yuiaidan, ¿xanen ibukin min jatu binunkin keyua iki ikai? ¿Miadan min tsua iki ikai, jaska shinain ibubis keinan?— akabu

54-55—Emebi en keainan, pemaki. Jakia en Epan ea kenwanmiski. Unanmabia: “Nukun Dioski”, ikin en Epakidi man yuimiski. “Eadi en Dios unanmaki”, iki en chani chakakeanaii, matu keskaidan. Jakia en Epa Dios unankin jawen yunua en chibanmiski. 56Yudabube jiwei en juai uinkatsi manakai ikunwain matun xenipabu Abraham benimaniki. Atimas ea uintan shinan chankain benimajaidaniki— jatu wa

57ninkai e itan yuikin:

—Min anibui 50 badi kadiamabia, ¿jaskatan nukun xenipabu Abraham min uinimen?— akabu

58—Chanima en matu yuiaii. Abraham jayadiama ea dukun en ikibi ini en ikunkainaii— jatu waiwen taexun 59detekatsi ikin mishki biake biaketan tsakapananbun mapubaunabu anu junei nashui itan Templo anua kainkaini

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index